Projekty

cirkulárne mapy cover
Projekty pre samosprávy Publikácie

Cirkulárne mapy

Potrebujete vedieť kde nájdete bezobalové obchody, komunitné kompostoviská, požičovne, opravovne, krajčírstva, miesta, kde môžete odovzdať použité zubné kefky? Pozrite si cirkulárne mapy slovenských miest.  ** NOVÉ ** PEZINOK: Cirkulárna mapa Pezinka ŽIAR NAD HRONOM: Cirkulárna mapa Žiaru nad Hronom vznikla v spolupraci s OZ MYesto / BÚDA MALACKY: Cirkulárna mapa Malaciek vznikla vďaka Kristíne Polákovej

Cirkulárne mapy Čítať viac »

CircularRegions
Projekty Projekty pre firmy

Circular Regions

Chceme urýchliť prechod malých a stredných podnikov na cirkulárnu ekonomiku v pohraničných regiónoch Slovenska a Maďarska cez cezhraničné budovanie kapacít pre rozvoj cirkulárnych regiónov – CircularRegions. Pomáhame podnikom prejsť na cirkulárnu ekonominu Zmapujeme pohraničné regióny Slovenska, aby sme získali informácie o situácii v potravinárskom a stavebníckom sektore a vedeli im pomôcť s prechodom na cirkulárnu ekonomiku.

Circular Regions Čítať viac »

Analýzy odpadov v obciach cover
Projekty pre samosprávy

Analýzy odpadov v obciach

Jedným zo spôsobov, ako získavame čo najlepšie informácie o zložení odpadov, sú analýzy odpadov.  Ide o jediný spoľahlivý spôsob, ako získať informácie o tom, koľko materiálov v komunálnom odpade tvoria zložky, ktoré sa ešte dajú zrecyklovať.  Efektívne možno zmeniť len to, čo vieme odmerať. Považujeme za dôležité poznať skladbu komunálneho odpadu. Len tak dokážeme správne

Analýzy odpadov v obciach Čítať viac »

Štúdie

Textilný a odevný priemysel: problémy a riešenia, 2020

Za posledné desaťročia sa radikálne zmenil charakter výroby oblečenia. S rozvojom textilného a odevného priemyslu sa úplne zmenil aj prístup spoločnosti k odievaniu. Pár desiatok rokov dozadu chodili ľudia nakupovať oblečenie raz za sezónu, no neskôr prišla zmena v podobe takzvanej fast fashion – rýchlej módy. Módny priemysel so sebou priniesol radu negatív a stal

Textilný a odevný priemysel: problémy a riešenia, 2020 Čítať viac »

Štúdie

Bioplasty alebo koniec konvenčným plastom, november 2019

Snahou autorov bolo zosumarizovať dostupné informácie a údaje k problematike bioplastov vo svete, v EÚ a na Slovensku. Štúdia sa dotýka problémov konvenčných plastov, bioplastov ako riešenia týchto problémov, ich úžitkových vlastností či relevantnej legislatívy ako aj ich uplatnenia na trhu, nakladania s nimi či celkovými výhodami a nevýhodami týchto materiálov. Analyzuje spracovateľské kapacity na

Bioplasty alebo koniec konvenčným plastom, november 2019 Čítať viac »

Štúdie

Metodika analýz ZKO

Zmesový komunálny odpad sa na Slovensku nedotrieďuje, ale putuje priamo na skládku, alebo do spaľovne. Preto je jeho obsah nejasný a na druhej strane nesmierne dôležitý pre rozvoj odpadového hospodárstva a prechodu na obehové hospodárstvo. Analýzy zmesového komunálneho odpadu sú veľmi dôležité na podloženie exaktných dát v oblasti odpadového hospodárstva. Od nášho vzniku sme ich

Metodika analýz ZKO Čítať viac »

Štúdie

Envirostratégia 2030

Stratégia environmentálnej politiky, ktorá je na Slovensku stále v platnosti, bola schválená ešte v roku 1993. Už 25 rokov nebola aktualizovaná a je neaktuálna. Ministerstvo životného prostredia SR pripravilo novú, modernú stratégiu environmentálnej politiky do roku 2030 (Envirostratégia 2030), ktorej prípravu a koordináciu zastrešuje IEP. INCIEN  v rámci tvorby Envirostratégie bol aktívnym účastníkom, ktorý sa

Envirostratégia 2030 Čítať viac »

Štúdie

Agenda 2030 pre udržateľný rozvoj

Agenda 2030  pre udržateľný rozvoj je súhrnom globálnych záväzkov, ktorými medzinárodné spoločenstvo reaguje na najzávažnejšie výzvy súčasnosti. Zmena klímy, chudoba, zvyšujúce sa ekonomické a sociálne nerovnosti alebo neudržateľnosť prevládajúcich vzorcov výroby a spotreby sú komplexné a navzájom previazané problémy. Izolované zásahy a opatrenia preto strácajú účinnosť pri ich riešení. Agenda 2030 bola prijatá členskými štátmi

Agenda 2030 pre udržateľný rozvoj Čítať viac »

Štúdie

Program prevencie vzniku odpadov do roku 2030

Povinnosť vypracovať programy predchádzania vzniku odpadu ustanovuje Smernica EurópskehoParlamentu a Rady 2008/98/ES z 19. novembra 2008 o odpade a o zrušení určitých smerníc (ďalej len „rámcová smernica o odpade“). Hlavným zámerom opatrení prijatých v programoch predchádzania vzniku odpadu je dosiahnutie prerušenia súvislosti medzi hospodárskym rastom a vplyvmi na životné prostredie súvisiacimi so vznikom odpadov. PPVO

Program prevencie vzniku odpadov do roku 2030 Čítať viac »

Štúdie

Ekonomické nástroje v oblasti odpadov a obalov, 2018

Cieľom štúdie bolo vyhodnotenie účinnosti a aktualizácia relevantných ekonomických nástrojov v oblasti odpadov a obalov, ktoré ovplyvňujú vznik odpadov, a teda aj predchádzanie vzniku odpadov.  Štúdia sa zaoberala nasledovnými otázkami: využívanie a účinnosť zavedených ekonomických nástrojov v odpadovom hospodárstve, porovnanie a vyhodnotenie ekonomických nástrojov v odpadovom hospodárstve v Slovenskej republike a vo vybraných krajinách EÚ,

Ekonomické nástroje v oblasti odpadov a obalov, 2018 Čítať viac »