Cirkulárna ekonomika

„Každý, kto verí v nekonečný rast na fyzicky konečnej planéte, je buď blázon, alebo ekonóm.“

David Attenborough

Ekonomický model súčasnej spoločnosti je zatiaľ predovšetkým lineárny. Ťažíme prírodné zdroje, odnášame ich na opačný koniec sveta, kde sa z nich vyrábajú výrobky. Tie sú distribuované do ďalších kútov sveta, kde ich spotrebitelia kú­pia, použijú a vyhodia. Tak vzniká odpad a su­roviny vo forme produktov končia na skládkach, v spaľovniach či pohodené vo voľnej prírode.

Podstatou zisku tohto systému je vysoká spot­reba neobnoviteľných surovín, čo logicky nemôže fungovať dlhodobo. Keď k tomu pridáme iné ne­gatívne faktory, ako vykorisťovanie pracovníkov z rozvojových krajín, populačnú explóziu, rýchlo rastúci konzum a devastujúci vplyv človeka na ži­votné prostredie, terajší systém môžeme opráv­nene považovať za neudržateľný. A to ekonomic­ky, environmentálne a aj sociálne.

Protikladom lineárneho modelu je cirkulárna ekonomika (obehové hospodárstvo), ktorá je od roku 2015 kľúčovou politickou témou v EÚ.

Cirkulárny model má okrem stabilnej eko­nomiky zaistiť aj zdravé životné prostredie. Vý­nos v tomto systéme je založený na efektívnom využívaní prírodných zdrojov pomocou účinného zhodnocovania. A to nielen materiálov, ale hlavne produktov či ich komponentov. Takto sa výrazne minimalizuje odpad a náklady na vstupné mate­riály i energiu, potrebné pre výrobu nových výrob­kov.

Hlavné črty tohto modelu sú využívanie ob­noviteľných zdrojov energie, prenájom, zdieľanie, podpora lokálneho obchodu, ekoinovácie, či eko­dizajn. Prioritou v cirkulárnom systéme sú pro­dukty s dlhou životnosťou využívané dlhodobo. Sú vnímané a navrhované ako úložiská surovín. Kľúčovou je jednoduchá demontáž umožňujúca oddelenie jednotlivých komponentov či materiá­lov a ich následné zhodnotenie. Výsledkom je eli­minácia odpadu, ktorý sa už nedá využiť.

Obehové hospodárstvo si ale vyžaduje spo­luprácu všetkých oblastí spoločnosti, od spot­rebiteľov, dizajnérov a materiálových expertov, cez vývojárov, firmy, investorov, až po tretí sek­tor, akademikov a politikov. Len tak dosiahneme zmenu, ktorú chceme vidieť okolo nás.


Dôležité zdroje informácií v oblasti cirkulárnej ekonomiky zo Slovenska


Dôležité zdroje informácií v oblasti cirkulárnej ekonomiky z Európy a celého sveta

CIRCULAR SLOVAKIA

PLATFORMA CIRKULÁRNE SLOVENSKO

SPOJILI SME SA PRE OBEHOVÉ HOSPODÁRSTVO. Inštitút sa stal jedným zo zakladajúcich 7 členov platformy, aby sa pomohlo a podporilo urýchlenie prechodu Slovenska na obehové hospodárstvo.

Základné ciele platformy:

  • zvyšovať povedomia o téme obehového hospodárstva
  • podnecovať aktívnu diskusiu o príležitostiach a odstraňovaní bariér v prechode na obehové hospodárstvo
  • pripravovať pôdu pre vytváranie nových partnerstiev
  • podporovať výmenu skúseností a prezentáciu príkladov dobrej praxe

Zakladajúci členovia: