Cirkulárna ekonomika
SVET MÁ OBMEDZENÉ ZDROJE. KOV, PLYN A ROPA NIE SÚ NEOBMEDZENÉ, NA ROZDIEL OD NÁŠHO DOPYTU PO NICH.

Náš súčasný model získavania prírodných zdrojov, ich spracovávania, využívania a ich likvidácie vo forme odpadov predstavuje definíciu neudržateľnosti. Preto sa niečo musí zmeniť!

Cirkulárna ekonomika je stratégiou udržateľného rozvoja, ktorá vytvára funkčné a zdravé vzťahy medzi prírodou a ľudskou spoločnosťou. Dokonalým uzatváraním tokov materiálov v dlhotrvajúcich cykloch oponuje nášmu súčasnému lineárnemu sytému, kde suroviny sú premenené na produkty, predané a po skončení ich životnosti spaľované alebo skládkované.

Cirkulárna ekonomika a jej základné princípy sú založené na myšlienke, aby všetky produktové a materiálové toky mohli byť opätovne zapojené do svojho cyklu po ich použití, kde sa stanú opätovne zdrojmi pre nové produkty a služby. To znamená, že odpad ako taký už nebude viac existovať.

Zatiaľ čo nahrádzanie primárnych materiálov sekundárnymi môže ponúknuť časť riešenia, recyklácia nepredstavuje konečné, a zároveň atraktívne riešenie, keďže jej procesy sú energeticky náročné a vo všeobecnosti znamenajú degradáciu materiálov - to všetko vedie k zvyšovaniu dopytu po pôvodných materiáloch.

Cirkulárna ekonomika je viac ako recyklácia

Cirkulárna ekonomika ide za hranice recyklácie, keďže je založená na obnovujúcom priemyselnom systéme vedúcom k zániku odpadu per se. Recykláciu môžeme poňať ako vonkajší obal celej cirkulárnej ekonomiky, vyžadujúci si väčšiu spotrebu energií ako vnútorný obal cirkulárnej ekonomiky, čo znamená predovšetkým opravu/úpravu, opätovné použitie či spracovanie.

Cieľom nie je len vytvoriť zlepšenie životného cyklu a využitia samotného produktu, ale aj minimalizovať spotrebu energie.

Budúcnosť ekonomického rastu je v znovuvyužití a znovuzavedení účelovosti tovarov a zdrojov a ich recyklácii.

Udržateľnosť nie je dobrovoľná voľba; je to naša povinnosť. Nehľadíme na ňu ako na možnosť voľby, ale ako na nový spôsob života, novú ekonomiku, ktorá je neodvratná.

Naším cieľom je, aby ľudia na Slovensku pochopili princípy cirkulárnej ekonomiky a svojimi každodennými aktivitami sa zapojili do takéhoto spôsobu fungovania spoločnosti.