Program prevencie vzniku odpadov do roku 2030

Povinnosť vypracovať programy predchádzania vzniku odpadu ustanovuje Smernica EurópskehoParlamentu a Rady 2008/98/ES z 19. novembra 2008 o odpade a o zrušení určitých smerníc (ďalej len „rámcová smernica o odpade“). Hlavným zámerom opatrení prijatých v programoch predchádzania vzniku odpadu je dosiahnutie prerušenia súvislosti medzi hospodárskym rastom a vplyvmi na životné prostredie súvisiacimi so vznikom odpadov.

PPVO Slovenskej republiky je súborom opatrení, ktoré Slovensko potrebuje zaviesť na to, aby v praxi boli zabezpečené mechanizmy a opatrenia, ktoré budú viesť k minimalizácii produkcie odpadov na úrovni domácností, samospráv a v rámci súkromného sektora.

INCIEN je členom odborného tímu, ktorý v rámci PPVO navrhoval opatrenia a je súčasťou tohto tímu počas celého procesu pripomienkovania a schvaľovania tohto dokumentu.