Štúdie

INCIEN_Kal nad zlato_titulka
Publikácie Štúdie

Kal nad zlato – štúdia

Hľadali sme zlato, našli sme ho v kale. Kal je zdrojom živín, ale rovnako obsahuje rôzne mikropolutanty. V štúdii sa dozviete o stave zhodnocovania kalov na Slovensku, ale aj o rozdielnych benefitoch a limitoch jednotlivých možností spracovania kalu. Projekt je realizovaný s finančnou podporou Zeleného vzdelávacieho fondu formou dotácie z Environmentálneho fondu. STIAHNUŤ ŠTÚDIU STIAHNUŤ […]

Kal nad zlato – štúdia Čítať viac »

Štúdie

Textilný a odevný priemysel: problémy a riešenia, 2020

Za posledné desaťročia sa radikálne zmenil charakter výroby oblečenia. S rozvojom textilného a odevného priemyslu sa úplne zmenil aj prístup spoločnosti k odievaniu. Pár desiatok rokov dozadu chodili ľudia nakupovať oblečenie raz za sezónu, no neskôr prišla zmena v podobe takzvanej fast fashion – rýchlej módy. Módny priemysel so sebou priniesol radu negatív a stal

Textilný a odevný priemysel: problémy a riešenia, 2020 Čítať viac »

Štúdie

Bioplasty alebo koniec konvenčným plastom, november 2019

Snahou autorov bolo zosumarizovať dostupné informácie a údaje k problematike bioplastov vo svete, v EÚ a na Slovensku. Štúdia sa dotýka problémov konvenčných plastov, bioplastov ako riešenia týchto problémov, ich úžitkových vlastností či relevantnej legislatívy ako aj ich uplatnenia na trhu, nakladania s nimi či celkovými výhodami a nevýhodami týchto materiálov. Analyzuje spracovateľské kapacity na

Bioplasty alebo koniec konvenčným plastom, november 2019 Čítať viac »

Štúdie

Metodika analýz ZKO

Zmesový komunálny odpad sa na Slovensku nedotrieďuje, ale putuje priamo na skládku, alebo do spaľovne. Preto je jeho obsah nejasný a na druhej strane nesmierne dôležitý pre rozvoj odpadového hospodárstva a prechodu na obehové hospodárstvo. Analýzy zmesového komunálneho odpadu sú veľmi dôležité na podloženie exaktných dát v oblasti odpadového hospodárstva. Od nášho vzniku sme ich

Metodika analýz ZKO Čítať viac »

Štúdie

Envirostratégia 2030

Stratégia environmentálnej politiky, ktorá je na Slovensku stále v platnosti, bola schválená ešte v roku 1993. Už 25 rokov nebola aktualizovaná a je neaktuálna. Ministerstvo životného prostredia SR pripravilo novú, modernú stratégiu environmentálnej politiky do roku 2030 (Envirostratégia 2030), ktorej prípravu a koordináciu zastrešuje IEP. INCIEN  v rámci tvorby Envirostratégie bol aktívnym účastníkom, ktorý sa

Envirostratégia 2030 Čítať viac »

Štúdie

Agenda 2030 pre udržateľný rozvoj

Agenda 2030  pre udržateľný rozvoj je súhrnom globálnych záväzkov, ktorými medzinárodné spoločenstvo reaguje na najzávažnejšie výzvy súčasnosti. Zmena klímy, chudoba, zvyšujúce sa ekonomické a sociálne nerovnosti alebo neudržateľnosť prevládajúcich vzorcov výroby a spotreby sú komplexné a navzájom previazané problémy. Izolované zásahy a opatrenia preto strácajú účinnosť pri ich riešení. Agenda 2030 bola prijatá členskými štátmi

Agenda 2030 pre udržateľný rozvoj Čítať viac »

Štúdie

Program prevencie vzniku odpadov do roku 2030

Povinnosť vypracovať programy predchádzania vzniku odpadu ustanovuje Smernica EurópskehoParlamentu a Rady 2008/98/ES z 19. novembra 2008 o odpade a o zrušení určitých smerníc (ďalej len „rámcová smernica o odpade“). Hlavným zámerom opatrení prijatých v programoch predchádzania vzniku odpadu je dosiahnutie prerušenia súvislosti medzi hospodárskym rastom a vplyvmi na životné prostredie súvisiacimi so vznikom odpadov. PPVO

Program prevencie vzniku odpadov do roku 2030 Čítať viac »

Štúdie

Ekonomické nástroje v oblasti odpadov a obalov, 2018

Cieľom štúdie bolo vyhodnotenie účinnosti a aktualizácia relevantných ekonomických nástrojov v oblasti odpadov a obalov, ktoré ovplyvňujú vznik odpadov, a teda aj predchádzanie vzniku odpadov.  Štúdia sa zaoberala nasledovnými otázkami: využívanie a účinnosť zavedených ekonomických nástrojov v odpadovom hospodárstve, porovnanie a vyhodnotenie ekonomických nástrojov v odpadovom hospodárstve v Slovenskej republike a vo vybraných krajinách EÚ,

Ekonomické nástroje v oblasti odpadov a obalov, 2018 Čítať viac »

Štúdie

Materiálová efektívnosť obalov, 2018

Štúdia sa zameriava na zvýšenie materiálovej efektívnosti obalov, obmedzenie škodlivosti obalov a navrhnutie systému na podporu materiálov získaných z recyklovaných odpadov z obalov. Zámerom štúdie bolo získať informácie k nasledovným oblastiam: začlenenie kritérií materiálovej efektívnosti do produktových štandardov so zreteľom na prírodné zdroje a tvorbu odpadov v priebehu životného cyklu produktu a na tvorbu nebezpečného

Materiálová efektívnosť obalov, 2018 Čítať viac »

Štúdie

Projekt MOVECO – inováciami k obehovému hospodárstvu

Autor blogu: Petra Csefalvayová Prechod na obehové hospodárstvo sa spája s pozitívnymi dopadmi na ekonomiku a spoločnosť. V praxi však so sebou nesie množstvo výziev, spojených napríklad s obmedzenými možnosťami súčasných technológií získavania cenných materiálov z odpadov a recyklácie materiálov, meniacimi sa vlastnosťami recyklovaných materiálov, vývojom a výrobou materiálov s dlhšou životnosťou, či skvalitňovania odpadového hospodárstva.

Projekt MOVECO – inováciami k obehovému hospodárstvu Čítať viac »