Kategória: Novinky

Udržateľnosť v mestách Slovenska - titulný obrázok

Udržateľnosť v mestách Slovenska

Udržateľnosť je definovaná ako uspokojovanie potrieb súčasnosti bez toho, aby sa ohrozovala schopnosť uspokojovať potreby budúcich generácií. Súčasný systém však môžeme oprávnene považovať za neudržateľný.

A to environmentálne, sociálne aj ekonomicky. Prechod z lineárnych modelov ekonomík na obehové, resp. cirkulárne, je jedným z dôležitým krokov na ceste k udržateľnejšiemu fungovaniu. Cirkularita sama osebe však ešte neznamená, že náš systém bude udržateľný. Cirkularita a udržateľnosť musia navzájom spolupracovať. Nevyhnutný prechod na obehové, resp. cirkulárne fungovanie, ako aj implementovanie ďalších prvkov a predpokladov udržateľnosti si vyžaduje spoluprácu všetkých zainteresovaných strán a stakeholderov. A práve úloha samospráv je nesmierne dôležitá.

Pevne veríme, že táto publikácia, pripravená aj v spolupráci s Úniou miest Slovenska, bude pre vás pridanou hodnotou a pomôže vám ľahšie zavádzať princípy udržateľnosti a cirkulárnej ekonomiky ako jedného z jej nástrojov pre fungovanie samospráv. Na ceste k udržateľnosti môžu mestá sprevádzať rôzne výzvy. Niektoré väčšie, no nie neprekonateľné, a iné, s ktorými sa dá vyrovnať omnoho ľahšie a flexibilnejšie. Prechod na udržateľné fungovanie však bude prínosom a niečím, čo je v kontexte klimatickej zmeny absolútne nevyhnutné.

 

Staňte sa jedným z dobrých príkladov, ktoré inšpirujú iných!

Ďakujeme Únii miest Slovenska za partnerskú i obsahovú podporu a komunikáciu s mestami pri príprave tejto publikácie. Táto publikácia vznikla vďaka finančnej podpore Nadácie TESCO.

Nadácia Tesco - logo
únia miest slovenska logo
Udržateľné poľnohospodárstvo na Slovensku cover

Udržateľné poľnohospodárstvo na Slovensku

Pôda je kľúčovým prvkom ekosystémov, a teda prináša benefity nielen pre poľnohospodárov, ale aj pre občanov. Zdravie pôdy je z toho dôvodu potrebné udržiavať na vysokej úrovni, resp. ho zvyšovať, ak ide o degradovanú pôdu. Medzi časté dôvody degradácie pôdy patria neudržateľné poľnohospodárske postupy. Cirkulárna ekonomika môže byť v tomto kontexte dôležitým nástrojom, pretože poľnohospodárom poskytuje riešenia smerujúce k efektívnejšiemu využívaniu zdrojov, k minimalizácii odpadu a strát a k zhodnocovaniu odpadu. Poľnohospodári však čelia viacerým výzvam súvisiacim s implementáciou nových postupov, ktoré si vyžadujú čas, značné úsilie a nové investície.

Tento report sa pozerá hlbšie do problematiky zdravia pôdy a jej sledovania, pričom naše zistenia by sa dali zhrnúť do týchto bodov:

 1. Kvantifikovať zdravie pôdy pomocou konkrétnych ukazovateľov zdravia pôdy je kľúčové. 
 2. Zlepšovanie a udržiavanie zdravia slovenskej pôdy je téma, ktorá si vyžaduje zapojenie všetkých relevantných stakeholderov. 
 3. Efektívne pouniverzitné vzdelávanie poľnohospodárov je dôležité pre rozšírenie vnímania dôležitosti témy zdravia pôdy, prezentáciu benefitov zdravej pôdy a pomoc s implementáciou postupov, ktoré zvyšujú zdravie pôdy.

Degradácia pôdy je jedným z najpálčivejších problémov súčasného poľnohospodárstva, a preto je nevyhnutné venovať zlepšovaniu a udržiavaniu zdravia slovenskej pôdy náležitú pozornosť. Prišiel čas na to, aby sme zdravie pôdy začali brať vážne a tému uchopili komplexne – iba tak sa efektívne dostaneme k dlhodobo udržateľným výsledkom, z ktorých budú profitovať všetci občania Slovenskej republiky, poľnohospodári aj životné prostredie.

Táto publikácia vznikla vďaka podpore Nadačného fondu Metro pri Nadácii Pontis v rámci projektu Zelené dilemy www.zelenedilemy.sk.

metro2
Nadácia Pontis logo
INCIEN: Princípy udržateľnosti a cirkulárnej ekonomiky aplikovateľné v divadle na Slovensku

Princípy udržateľnosti a cirkulárnej ekonomiky aplikovateľné v divadle na Slovensku

V kooperácii s Divadelným ústavom v Bratislave a v súčinnosti so slovenskými divadlami sme viac ako rok skúmali potenciál zavedenia princípov cirkulárnej ekonomiky a udržateľnosti do tvorivého procesu a prevádzky slovenských divadiel. Teraz – ako prví v stredoeurópskom regióne – ponúkame výsledok v podobe elektronickej publikácie, ktorá ponúka stratégie aj praktické tipy, ako v divadle znížiť environmentálne zaťaženie, posilniť environmentálnu zodpovednosť, aplikovať niektoré východiská obehového hospodárstva a túto snahu komunikovať.

Pre koho je brožúra vhodná?

 • všetky divadlá
 • tvorkyne a tvorcov, ktoré a ktorí hľadajú odpovede pre svoju prax
 • ľudí zodpovedných za výtvarnú tvár inscenácie
 • pracovníčky a pracovníkov technických zložiek, služieb a pod.
 • ochotníkov
 • kohokoľvek, kto organizuje kultúrne podujatia
 • veľké kamenné divadlá
 • malé pravidelne nesubvencované nezávislé divadlá
 • divadlá, ktoré nemajú vlastný priestor
INCIEN: Princípy udržateľnosti a cirkulárnej ekonomiky aplikovateľné v divadle na Slovensku
INCIEN: Princípy udržateľnosti a cirkulárnej ekonomiky aplikovateľné v divadle na Slovensku

Štruktúra

 1. jednoduché a rýchle tipy
 2. esenciálna tvorba a „život“ inscenácie
 3. prevádzka a administratíva v divadlách
 4. divadelná budova a vybavenie
 5. možnosti získania finančných zdrojov
 6. odkazy na organizácie, iniciatívy, weby
Akadémia udržateľného potravinového systému cover

Akadémia udržateľného potravinového systému

Bez jedla nie je život

Potravinový systém je otázkou nášho každodenného prežitia. Týka sa preto nás všetkých. Rozumieme však tejto téme dostatočne? S potravinovým reťazcom vás chceme zoznámiť nielen teoreticky, ale aj prakticky: budeme pracovať s pôdou. Pozrieme sa na farmu. Vypočujeme si prednášky. Budeme diskutovať. Ochutnáme prax. Potrebujeme, aby ľudia pochopili dôležitosť tejto témy. Potrebujeme vás.

O čom to bude?

Je pre nás dôležité prepojiť teóriu s praxou. 2 – dňová akadémia preto ponúka odborné a praktické informácie o potravinovom systéme, jeho prepojení s klimatickou zmenou a smerovanie EÚ a štátu v tejto oblasti. 

Program sme zostavili aj na základe viditeľného záujmu a nedostatku informácií v téme agro, ktoré sme identifikovali na úspešnom minuloročnom workshope v rámci projektu Zelené dilemy. Dozviete sa:

 • o klimatickej zmene, potravinovom systéme a ich prepojení
 • kam smeruje EÚ a Slovensko
 • aké riešenia máme k dispozícii
 • ako znižovať emisie na úrovni jednotlivých častí reťazca (výrobca, dopravca, spracovateľ, retail, gastro, spotrebiteľ)
 • v ktorých častiach (a pri ktorých procesoch) vznikajú skleníkové plyny, ako sa dajú merať
 • a mnoho ďalšieho

Čaká vás jeden deň teórie a druhý deň praxe. Dôležitou súčasťou je návšteva agrofarmy, kde si prakticky ukážeme všetko, čo sme si povedali v prvý deň.

Pre koho to bude?

Vybrali sme pre vás témy zamerané na znižovanie emisií na úrovni celého potravinového reťazca a na porozumenie tomu, kde a ako vznikajú skleníkové plyny. Vítaní sú preto zástupcovia tretieho sektora, médiá a ostatné časti potravinového systému, ktoré majú kontakt so spotrebiteľom.

Nebojte sa však prísť aj vtedy, ak o potravinovom systéme už poznatky máte! Veríme, že vám ich pomôžeme prehĺbiť a že využijete príležitosť zoznámiť sa so zaujímavými ľuďmi.

Kedy to bude?

Podujatie trvá 2 dni:

17.5.2023 – Nová Cvernovka (Bratislava) a 18. 5.2023 – Farma Agromačaj (Kráľová pri Senci)

Podujatie je bezplatné. Viac informácií dostanete po prihlásení. POZOR! Registrácia je otvorená len do 30.4. 12:00.

A prečo vlastne?

Potravinový systém prispieva k emisiám skleníkových plynov spôsobených ľudskou činnosťou do veľmi veľkej miery – podľa aktuálnych výpočtov je to niečo medzi 1/3 a 1/4 všetkých týchto emisií.

Patrí preto medzi sektory s mimoriadnym potenciálom na prechod na cirkulárnu ekonomiku. Na Slovensku sa na riadenie zdrojov, manažment surovín a nakladanie s pôdou viaže až 70% skleníkových emisií.

VÝROBA → SPRACOVANIE → TRANSPORT → PRÍPRAVA → ODPAD

Všetky aktivity súvisiace s potravinovým systémom sú jedným z najväčších zdrojov nami produkovaných skleníkových plynov. Preto je dôležité, aby sme sa tejto témy venovali a hľadali riešenia pre udržateľný potravinový systém.

Akadémiu udržateľného potravinového systému realizuje Inštitút cirkulárnej ekonomiky. Projekt financuje Nadačný fond METRO v Nadácii Pontis.

Uhlíkové kompenzácie - titulka

Kolobeh uhlíka a uhlíkové kompenzácie

Uhlíkové kompenzácie, po anglicky carbon offsets, sú dnes horúcou témou v privátnej aj štátnej sfére. Organizácie si kladú otázku, či a ako môžu emisie, ktoré svojou činnosťou produkujú, kompenzovať pomocou projektov sadenia lesov či zvyšovania uhlíka v pôde, ale aj napr. projektov zabraňujúcim odlesňovaniu.

V tejto štúdii sme sa preto pozreli na to:

 • ako vlastne funguje cyklus uhlíka
 • ako ho ľudská činnosť narušila
 • aké hlavné typy uhlíkových kompenzácií máme k dispozícii
 • a aké majú tieto jednotlivé typy projektov výhody a limitácie

Podporené Britským veľvyslanectvom v Bratislave.

LOGO - British Embassy Bratislava (1)

INCIEN_Kal nad zlato_titulka

Kal nad zlato – štúdia

Hľadali sme zlato, našli sme ho v kale.

Kal je zdrojom živín, ale rovnako obsahuje rôzne mikropolutanty. V štúdii sa dozviete o stave zhodnocovania kalov na Slovensku, ale aj o rozdielnych benefitoch a limitoch jednotlivých možností spracovania kalu.

Projekt je realizovaný s finančnou podporou Zeleného vzdelávacieho fondu formou dotácie z Environmentálneho fondu.

Zelený vzdelávací fond - logo
environmntálny fond logo
slovenská agentúra životného prostredia logo
Ministerstvo životného prostredia logo
Cirkulárne Slovensko 2022 brožúra - cover

Cirkulárne Slovensko 2022 – brožúra príkladov dobrej praxe

Dá sa na Slovensku fungovať udržateľnejšie? 17 dobrých príkladov z praxe na Slovensku dokazuje, že áno!

Prinášame ich v publikácii Cirkulárne Slovensko 2022. Brožúru sme vypracovali v spolupráci s Circular Slovakia a jej hlavným cieľom je ukázať verejnosti praktickú stránku cirkulárnych princípov či biznis modelov a inšpirovať. Prezentuje 17 dobrých príkladov z praxe v cirkulárnej ekonomike od biznis modelov firiem, cez aktivity a iniciatívy neziskových organizácií, až po fungovanie samospráv.

Zelená cirkulárna akadémia logo

Zelená cirkulárna akadémia 2023

Naše prežitie vyžaduje viac ako inteligenciu. Vyžaduje múdrosť.
David Attenborough
Zelená cirkulárna akadémia pod záštitou prezidentky SR

REGISTRÁCIA UKONČENÁ


Náš súčasný spôsob života, ktorý žijeme je pre ľudstvo neudržateľný. Uvedomuje si to čoraz viac ľudí a rastie záujem o vzdelávanie sa v ,,zelených” témach. 

Dôležité je prepojiť odborníkov, firmy, verejnosť a štát tak, aby sme spoločne budovali cirkulárnu ekonomiku – obehové hospodárstvo, založené na efektívnom využívaní prírodných zdrojov. Cieľom je minimalizovať odpad a náklady na vstupné mate­riály i energiu.

Na Slovensku chýba systematické, štruktúrované kontinuálne vzdelávanie pre túto problematiku. Potrebujeme si odovzdávať vedomosti zo Slovenska aj zahraničia.

Aktuálny stav

Napriek pozitívnym trendom v ochrane životného prostredia po vstupe Slovenska do Európskej únie, sa predpokladá, že ak sa nezavedú nové opatrenia, spotreba materiálov sa v Slovenskej republike zvýši do roku 2050 o viac ako 50 % v porovnaní s úrovňou v roku 2017. 

Z odhadov OECD vyplýva, že až 70 % emisií skleníkových plynov v Slovenskej republike je spojených s činnosťami v oblasti riadenia zdrojov.Slovensko by sa malo hlavne zamerať na využívanie ekonomických nástrojov podporujúcich udržateľnú spotrebu a výrobu, ako aj na sektor stavebníctva a hodnotový reťazec potravín a iného bioodpadu ako prioritné oblasti s mimoriadne veľkým potenciálom pre efektívne využívanie zdrojov a obehové hospodárstvo.

Cieľom ZELENEJ CIRKULÁRNEJ AKADÉMIE 2023, je aby absolventi získané poznatky, dokázali využiť v praxi. Podieľali sa na rozvoji obehového hospodárstva v jednotlivých profesijných oblastiach. Zároveň si Slovensko vybudovalo nové odborné kapacity v oblasti cirkulárnej ekonomiky

Termín

 • Apríl 2023 – September 2023
 • 7 študijných dní, z toho 2 víkendy
 • Presné miesto a termíny zverejníme čoskoro
 • Eventy alebo tzv. moduly akadémie budú rozdelené na prednášky, aktivity, tréningy, workshopyeň bude rozdelený na prednášky, aktivity, tréningy, workshopy

Podrobnosti programu

Cieľová skupina: účastníci zo všetkých oblastí – samospráva, verejná správa, firmy, jednotlivci. Hľadáme 20 účastníkov a v prípade vyššieho záujmu si vyhradzujeme právo na výber uchádzačov.

Koho hľadáme? Hrdinov a lídrov, ktorí chcú a dokážu urobiť reálnu zmenu, prijať inovácie do svojej profesie. Môžu to byť komunálni politici, predstavitelia štátnych  organizácií, mestských podnikov a verejnej správy, zástupcovia súkromných firiem, či výrobných podnikov atď.

Organizácia: usporiadatelia FES a INCIEN zabezpečia obsahovú náplň akadémie, účasť odborníkov zo SR a zo zahraničia, priestory na výučbu, technické zabezpečenie a stravovanie  počas konania akadémie.

Prínos: získanie vedomostí a základného prehľadu v oblasti cirkulárnej ekonomiky, obehového hospodárstva, nadviazanie kontaktov, partnerstiev a spolupráce. Akadémia má za cieľ vybudovať budúcu komunitu.

Termíny kurzu: konkrétne dátumy upresníme

 

Takto prebiehal minulý ročník

1. MODUL - Apríl 2023

Ako cirkulárna ekonomika mení svet

Študenti budú mať príležitosť otvorene diskutovať o téme cirkulárna ekonomika a jej dôležitosť v kontexte pripravovaných a aj schválených stratégii na úrovne EU aj SR.

Získajú vedomosti od teoretických po praktické, v pochopení, čo to znamená byť cirkulárny. Budú mať príležitosť si vypočuť odborníkov z praxe. Hlbšie porozumieť odpadovej problematike. Nebude chýbať kreativita a zábava.

2. MODUL - Jún 2023

Klimatická zmena a jej prepojenie s cirkulárnou ekonomikou

V druhej časti akadémie sa zameriame hlavne na prepojenie témy klíma, klimatická neutralita a cirkulárna ekonomika. Budem sa venovať  uhlíkovej stope, výpočtom a konkrétnym riešeniam. Nezabudneme sa ani kreatívne hrať.

 

 

TRASH TOUR – EXKURZIE DO SVETA CIRKULÁRNEJ EKONOMIKY – september

Akadémia bude ukončená záverečnou fázou a to realizáciou Trash tour, účastníci sa zúčastnia komentovanej exkurzie do vybraných prevádzok. Lepšie je raz vidieť ako 100x počuť.

Priebeh

 • prezenčná forma
 • 2 samostatné víkendové moduly v ktorých účastníci budú mať možnosť si vypočuť odborníkov z oblastí obehového hospodárstva, odpadového hospodárstva, inovácií.
 • Súčasťou vzdelávania budú aj hravé a kreatívne workshopy ktoré podporujú prakticky danú tému.
 • 1x Trash tour – lepšie je raz vidieť ako 100x počuť. Počas tohto eventu sa vyberieme navštíviť vybrané prevádzky,ktoré sa zaujímavým spôsobom spracovávajú odpady.

Partneri

 

Garant projektu: Martin Hojsík- poslanec európskeho parlamentu

Odborní garanti: Petra Csefalvayová – zakladateľka Inštitútu cirkulárnej ekonomiky 

Kontakty: 

Friedrich Ebert Stiftung: Zuzana Homer, zuzana.homer@fes.sk 

INCIEN: Petra Csefalvayová, csefalvayova@incien.sk

Metodika cirkulárneho verejného obstarávania vo verejných a súkromných zákazkách

Metodika cirkulárneho verejného a súkromných zákaziek je na svete!

S radosťou oznamujeme zverejnenie metodiky o cirkulárnom verejnom obstarávaní a cirkulárnych súkromných zákazkách. Jej cieľom je poskytnúť kľúčové informácie o možnostiach uplatňovania cirkularity vo verejných zákazkách, ako aj pri súkromných nákupoch. Veríme, že metodika inšpiruje svojich čitateľov k udržateľnejšiemu využívaniu zdrojov.

Cirkulárne verejné obstarávanie a uplatnenie jeho princípov v súkromných zákazkách sa zameriava na udržateľnú výrobu a spotrebu, čím sa stáva témou pre každého spotrebiteľa. Sme presvedčení, že cirkulárne nákupy predstavujú jeden z prvých krokov k implementácii obehového hospodárstva v praxi. Štátna a verejná správa by mali byť príkladom dobrej praxe. Súkromný sektor by mal zohľadniť obehovosť s cieľom zvýšiť svoju odolnosť voči vonkajším vplyvom. Všetci môžeme urobiť rozdiel.

Vzhľadom na súčasné výzvy (negatívne dopady zmeny klímy, neudržateľné využívanie primárnych/prírodných zdrojov, vyčerpanie zdrojov, rastúca populácia) sa obehové hospodárstvo považuje za kľúčové riešenie týchto výziev a súčasných problémov. Hlavnou zásadou obehového hospodárstva je maximalizovať využitie materiálu (sekundárne zdroje), ušetriť primárne zdroje a zabrániť vzniku odpadu vo všeobecnosti. Preto je mimoriadne dôležité zmeniť naše spotrebiteľské návyky a nájsť nové spôsoby, ako minimalizovať naše negatívne vplyvy na globálne životné prostredie. Touto metodikou sme vám chceli dať aspoň základné informácie ako sa to dá.

erasmus+
INCIEN