Kategória: Aktuality

Organizácie navrhujú opatrenia pre zelený reštart odpadového hospodárstva

Organizácie navrhujú opatrenia pre zelený reštart odpadového hospodárstva

Environmentálne organizácie a iniciatívy vypracovali ďalší z návrhov na zelený reštart, konkrétne v téme reformy odpadového hospodárstva a prechodu k obehovému hospodárstvu. Návrhy na riešenia dnes poslali ministrom životného prostredia, hospodárstva a financií ako príklady, ako sa dá podporiť zelený reštart a zároveň napomôcť obnove krajiny po koronakríze.

Podľa organizácií opatrenia z prvých bodov záväznej hierarchie odpadového hospodárstva (predchádzanie vzniku odpadov, prípravu na opätovné používanie, recykláciu) vytvárajú viac pracovných miest a lepšie šetria peniaze obciam a zdroje budúcim generáciám, ako spaľovanie/energetické zhodnocovanie či skládkovanie odpadov.

“Najlepší je ten odpad, ktorý nikdy nevznikne. A ten, ktorý vznikne je dôležité premeniť na zdroj surovín,” povedala Ivana Maleš z INCIEN.

Organizácie upozorňujú, že súčasné nastavenie nakladania s odpadmi nie je dostatočné a vyžaduje si systémové zmeny, ktoré pomôžu šetriť prírodné zdroje, financie občanov a zdravie.

“Je našou povinnosťou urobiť také systémové kroky, ktoré budú predchádzať vzniku odpadov a ich negatívnemu vplyvu na životné prostredie a zdravie ľudí. Súčasný systém odpadového hospodárstva nedosiahol očakávané výsledky a nenaplnil ciele, ktoré musíme dosiahnuť, preto v ňom treba urobiť radikálne zmeny,” dopĺňa Branislav Moňok z Priateľov Zeme-SPZ.

Jedným z problémov, ktoré organizácie vidia je aj uvažovanie na prechod zo spaľovania uhlia na spaľovanie odpadu. „Prechod z uhlia na spaľovanie odpadu má porovnateľné emisie, nerieši klimatické, energetické ani odpadové ciele. Vytvára tiež menej pracovných miest, ako predchádzanie vzniku odpadov, opätovné použitie a recyklácia,“ uzatvára Juraj Melichár z Priateľov Zeme-CEPA.

Hlavné opatrenia v odpadovom hospodárstve, ktoré organizácie žiadajú:
✔ prednostne podporovať zber a zhodnocovanie biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov, ktorý tvorí až 45 % váhy komunálnych odpadov a aplikáciu organický hnojív v poľnohospodárstve;
✔ Prednostne podporovať a realizovať aktivity na predchádzanie vzniku odpadov, ako aj triedený zber a recykláciu
✔ Podporovať uzatváranie materiálových tokov odpadov podporou miestnych spracovateľov materiálov a recyklátorov;
✔ výrazné zvýšenie poplatkov za skládkovanie, tak aby sa ostatné alternatívy spracovania odpadov stali konkurencieschopnými;
✔ Zaviesť množstvový zber komunálneho odpadu - spravodlivý systém poplatkov;
✔ Vytvoriť systém rozšírenej zodpovednosti výrobcov tak, aby generoval dostatok finančných zdrojov na zabezpečenie prevádzky a rozvoja infraštruktúry;
✔ podpora tvorby systému služieb zdieľanej ekonomiky,
✔ Zaviesť zelené obstarávanie podľa Envirostratégie 2030 s cieľom tvorby trhu pre produkty recyklácie a kvalitné komposty.
✔ Nepodporovať budovanie spaľovní a zariadení na energetické zhodnocovanie odpadov tak, ktoré sú dlhodobou prekážkou pri plnení ambicióznych recyklačných cieľov EÚ.;

Pre viac informácií:
Ivana Maleš, INCIEN, males@incien.sk, 0902 917 751
Branislav Moňok, Priatelia Zeme-SPZ, monok@priateliazeme.sk, 0904 124 726

Lepšie raz vidieť, ako 1000-krát počuť alebo MIESTA PREČ

Obyvatelia Slovenska každoročne vyprodukujú viac ako 2 milióny ton komunálneho odpadu. V prepočte na jedného obyvateľa to predstavuje 393 kilogramov komunálneho odpadu. Vyplýva to z údajov Štatistického úradu, na ktoré sa odvoláva Správa o stave životného prostredia SR za rok 2017, ktorú vypracovalo MŽP SR a Slovenská agentúra životného prostredia. Continue reading “Lepšie raz vidieť, ako 1000-krát počuť alebo MIESTA PREČ”

Roztočili sme kruh cirkulárnej ekonomiky na školách na Slovensku

Slovensko – Maďarský Projekt „Kruh obehového hospodárstva“,  kde Inštitút cirkulárnej ekonomiky figuruje ako jeden z partnerov,v školskom roku 2017/2018 priniesol tému obehového hospodárstva (cirkulárnej ekonomiky) do slovenských škôl .

 INCIEN, ako partner projektu, zapojil do jeho aktivít 18 škôl z Bratislavského, Trnavského a Nitrianskeho kraja. V 17 z nich v školskom roku 2017/2018 začali prebiehať vzdelávacie aktivity. Continue reading “Roztočili sme kruh cirkulárnej ekonomiky na školách na Slovensku”

Aj Nórsko vidí svoj najväčší potenciál v kuchynských odpadoch

INCIEN, ako organizácia, ktorá pracuje na tom, aby Slovensko v najväčšej miere predchádzalo vzniku odpadov a využívalo ho ako zdroj materiálov hľadá inšpiráciu hlavne v riešeniach, ktoré sú dostupné na Slovensku. Občas tieto riešenia hľadáme aj mimo nášho územia v krajinách, kde odpadové hospodárstvo dosahuje oveľa lepšie výsledky.  V januári 2018 naša organizácia v rámci študijnej cesty za dobrými príkladmi z praxe preto navštívila Nórsko.

Continue reading “Aj Nórsko vidí svoj najväčší potenciál v kuchynských odpadoch”

Cesta za dobrými príkladmi praxe nás priviedla až do Nórska

Informácií, skúseností, dobrých príkladov z praxe a nových kontaktov v oblasti cirkulárnej ekonomiky nie je nikdy dosť. Každá krajina má iné nastavenie v oblasti ekoinovácií, dizajnu, zodpovednej spotreby a odpadového hospodárstva. V minulosti sme navštívili Rakúsko, Taliansko, Českú republiku, Slovinsko, kde sme získali dobré príklady z praxe, ktoré pomáhali rozvíjať naše projekty na Slovensku. Tentokrát sme sa vydali ďaleko na sever. Do Osla, hlavného mesta Nórska.

Continue reading “Cesta za dobrými príkladmi praxe nás priviedla až do Nórska”

Odštartovali sme projekt “Kruh obehového hospodárstva” na slovenských školách

Regionálna rozvojová agentúra Komárno, Inštitút cirkulárnej ekonomiky a Európske zoskupenie územnej spolupráce Rába – Duna – Vág sú tri organizácie, ktoré sa spojili v spoločnom vzdelávacom projekte „Kruh obehového hospodárstva“. Cieľom tohto projektu je predstaviť  podstatu obehového hospodárstva (cirkulárnej ekonomiky) v školách na Slovensku a v Maď arsku. Ide o projekt, ktorý  sa realizuje v rámci Programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Maď arsko a je financovaný z ERDF a štátneho rozpoč tu SR. Na projekte sa zač alo pracovať  v septembri 2017. Koniec projektu je plánovaný  na apríl 2019.

Continue reading “Odštartovali sme projekt “Kruh obehového hospodárstva” na slovenských školách”

Aké sú výzvy obcí v oblasti odpadového a obehového hospodárstva?

2.11.2017 sme v Trnovci nad Váhom zorganizovali ďalší náš seminár spojený s workshopom o príkladoch cirkulárnej ekonomiky v praxi. Téma, ktorá dominovala v rámci prednášok a diskusie s účastníkmi bola ODPADY – ktoré problémy obce majú, kde vidia riešenia a prečo si myslia, že  im  nepodarí plniť ciele recyklácie do roku 2020.

Continue reading “Aké sú výzvy obcí v oblasti odpadového a obehového hospodárstva?”

Driving towards circularity – the first Zero Waste Event of Slovak Ministry of Environment

Ministry of Environment of Slovak Republic decided to be a leading governmental organization in organizing its events in more sustainable way. Conference for automotive industry experts in circular economy – Driving towards circularity will be its first Zero Waste event.

Continue reading “Driving towards circularity – the first Zero Waste Event of Slovak Ministry of Environment”

Driving Towards Circularity – prvé Zero Waste podujatie Ministerstva životného prostredia

Ministerstvo životného prostredia SR sa rozhodlo byť príkladom v udržateľnosti pri organizácii podujatí pre odbornú a širokú verejnosť. Najbližšia konferencia pre expertov v oblasti cirkulárnej ekonomiky v automobilovom priemysle bude Zero Waste Event.

Continue reading “Driving Towards Circularity – prvé Zero Waste podujatie Ministerstva životného prostredia”

Projekt MOVECO – inováciami k obehovému hospodárstvu

Autor blogu: Petra Csefalvayová

Prechod na obehové hospodárstvo sa spája s pozitívnymi dopadmi na ekonomiku a spoločnosť. V praxi však so sebou nesie množstvo výziev, spojených napríklad s obmedzenými možnosťami súčasných technológií získavania cenných materiálov z odpadov a recyklácie materiálov, meniacimi sa vlastnosťami recyklovaných materiálov, vývojom a výrobou materiálov s dlhšou životnosťou, či skvalitňovania odpadového hospodárstva.

Continue reading “Projekt MOVECO – inováciami k obehovému hospodárstvu”