Bioplasty alebo koniec konvenčným plastom, november 2019

Snahou autorov bolo zosumarizovať dostupné informácie a údaje k problematike bioplastov vo svete, v EÚ a na Slovensku. Štúdia sa dotýka problémov konvenčných plastov, bioplastov ako riešenia týchto problémov, ich úžitkových vlastností či relevantnej legislatívy ako aj ich uplatnenia na trhu, nakladania s nimi či celkovými výhodami a nevýhodami týchto materiálov. Analyzuje spracovateľské kapacity na spracovanie odpadov z bioplastov na území SR ako aj návrhy na efektívne nastavený systém od výroby po spracovanie odpadov z bioplastov.

Štúdia bola vypracovaná za podpory Nadačného fondu TESCO a poskytnutá Ministerstvu životného prostredia, ako odborný podklad k vypracovaniu strategických dokumentov SR. Spoluautorom štúdie je profesor Pavol Alexy, STU.