Projekty pre konkrétne sektory

Projekty pre konkrétne sektory

Máme za sebou niekoľko projektov pre firmy z rôznych sektorov. Každý je špecifický a vyžaduje individuálny prístup. Medzi tie, na ktoré sme najviac hrdé patrí napríklad:

Audiovizuálny priemysel

Audiovizuálny priemysel nesie so sebou rovnako značnú negatívnu ekologickú stopu rovnako ako iné druhy priemyslu, ľudskej aktivity. Významná je tvorba odpadov ako aj využívanie energetických zdrojov.

S cieľom posilniť zodpovednosť v oblasti ochrany životného prostredia sme v spolupráci so Slovenskou filmovou agentúrou (organizačná súčasť Audiovizuálneho fondu) sme pripravili  výzvu, ktorá reaguje na potrebu vytvoriť platformu pre informovanie, vzdelávanie a podporu slovenských profesionálov pri hľadaní trvalo udržateľných riešení v produkcii audiovizuálnych diel.

Výstupom spolupráce je aj „zelený manuál“  vytvorený za účelom pomôcť a podporiť nezávislých producentov a ich produkčné tímy v snahe o zníženie negatívnych vplyvov na životné prostredie v rámci ich audiovizuálnej tvorby. Manuál obsahuje súbor odporúčaní zameraných na základné oblasti vo filmovej produkcii.

Partnerom projektu je Audiovizuálny fond.

 

Slovenské Združenie výrobcov expandovaného polystyrénu (EPS SR) ako súčasť medzinárodného združenia EUMEPS v rámci Stratégie pre plasty si zadalo odvážny dobrovoľný recyklačný cieľ, že v roku 2025 podiel recyklácie na Slovensku dosiahne viac ako 50% a to v oblasti obalového expandovaného polystyrénu, ako aj stavebného.

Súčasťou plnenia ambiciózneho cieľa bola aj spolurpáca s nami. Jej cieľom bolo:

  • analyzovať stav informácií ohľadne celého materiálového toku, od výroby po vznik odpadu z EPS
  • získať dáta o EPS, ako množstvo vyrobeného tak aj zrecyklovaného materiálu a potenciál splnenia cieľa obehovosti na slovenskom trhu
  • navrhnúť riešenia ako dosiahnuť plnenie týchto cieľov a začať efektívne spoluprácu na jej riešení

Hlavným cieľom analýzy v rámci projektu obehovosti EPS na území Slovenska bolo zmapovať dostupné informácie a údaje o predmetnom materiály týkajúce sa jeho výroby, aplikácie, zhodnotenia alebo likvidácie a navrhnúť efektívne riešenia na dosiahnutie recyklačného cieľa 50% pre tento materiál do roku 2025 a do roku 2030 zabezpečiť úplnú obehovosť EPS v EÚ.

Dlhodobo cielene vyhľadávame, podporujeme a spolupracujeme so slovenskými spoločnosťami, ktorých podnikanie je založené na princípoch obehového hospodárstva. Práve dobré príklady z praxe sú dôkazom, že cirkulárna ekonomika v lokálnom meradle prináša nové podnikateľské modely, ktoré sú ohľaduplné k životnému prostrediu a generujú zisk.

Jednou z takýchto spoločností je SK-Tex, ktorá ročne navráti do obehu približne 4 500 ton textilného odpadu a premení ho na rôzne druhy izolácií, vlákien, či trhanín vhodných pre automobilový, nábytkársky a stavebný priemysel.

Na skládkach a v spaľovniach v USA a EÚ ročne končí okolo 20 miliónov ton textílií, na Slovensku sa ročne vyprodukuje okolo 100-tisíc ton takéhoto odpadu. V praxi to znamená 4 až 12,6 kg na každého Slováka.

„Možnosti využitia nechceného textilu v priemysle nie sú až tak známe, no sú o to zaujímavejšie. Najnovšie výskumy dokazujú, že sa textilné vlákna dajú recyklovať dookola bez ich oslabenia, no zatiaľ tieto technológie nie sú rozšírené.“

Od odpadu k izolácii – Ekologická náhrada sklenej vaty

SK-Tex surovinu získava od triedičov textilu ako Textilhouse a Humana, zbiera orezy z textilných podnikov, ale aj od občanov a firiem ktoré sa potrebujú ekologicky zbaviť svojho textilu.

Izolácie sa vyrábajú najmodernejšou, ekologicky šetrnou metódou airlaid. Pri tejto výrobe sú upravené textilné vlákna zmiešané s lepivými vláknami a nanášané v pneumatickom rúnotvoriči na výrobný pás, ktorý presúva materiál do pece, kde pôsobením teploty dochádza k roztaveniu povrchu lepivých vlákien a tým k vzájomnému prepojeniu všetkých vlákien.

Výsledkom sú  ohybné,  pružné  izolačné dosky z textilných vlákien spojených špeciálnymi lepivými vláknami v požadovaných hrúbkach, plošných hmotnostiach. Využite majú v strešných konštrukciách, montovaných domoch, v častiach stavieb, ľahkých stenách a priečkach, obkladoch stien a stropov, v dopravných zariadeniach či ako odhlučňovací element pri riešení akustiky. Navyše, po ukončení životnosti je opäť recyklovateľný.

FR07

Využitie v ďalších stavebných produktoch

Produkty z recyklovaných materiálov v stavebníctve nie sú len výsadou textilu. Napríklad, spoločnosť HMCon nedávno prišla s unikátnymi stavebnými doskami, ktoré sa vyrábajú recykláciou viacvrstvových obalov a odpadového papiera, ktorý napríklad vzniká pri výrobe tapiet, tento materiál je v súčasnosti ťažko recyklovateľný.

So svojimi nadštandardnými zvukovoizolačnými vlastnosťami a zvýšenou požiarnou odolnosťou nachádzajú využitie v bytoch, rodinných domoch, montovaných drevodomoch, kancelárskych budovách, priemyselných halách, obytných kontajnerových domoch, školách a škôlkach. Vyrábajú sa bez použitia chemikálií a formaldehydu a sú plne recyklovateľné.

Spoločnosti HMCon a SK-Tex skĺbili parametre svojich primárnych produktov a vytvorili spoločný systém suchej výstavby na báze recyklovaných materiálov. „Vzniklo tak niekoľko unikátnych ekologických stavebných systémov, ktorých vybrané parametre v mnohých prípadoch ďaleko prevyšujú klasické stavebné materiály. Jedná sa o akustické priečky, podlahy a dvere, ktoré spĺňajú vysoké požiadavky na vzduchovú nepriezvučnosť alebo pohltivosť. Sú postavené na kombinácii vlastností recyklovaného textilu – zvuková pohltivosť a dosiek z recyklovaného papiera – nepriezvučnosť,“ povedal riaditeľ spoločnosti HMCon Štefan Harangozó.

Cirkulárna ekonomika je na Slovensku zatiaľ ešte v plienkach. Je dôležité, aby nielen rástol počet spoločensky zodpovedných firiem, ale aj dopyt po produktoch, ktoré nevytvárajú žiadny alebo minimálny odpad. „Udržateľnosť nie je dobrovoľná voľba, je to naša povinnosť. Nehľadíme na ňu ako na možnosť voľby, ale na nový spôsob života, novú ekonomiku, ktorá je neodvratná.“

Kroky k minimalizácii odpadu na gastroprevádzkach sa rozhodla zaviesť spoločnosť Benčík Culinary Group. Neoddeliteľnou súčasťou je potreba vzdelávania a realizácia workshopov v danej téme.

Yeme je slovenská sieť obchodov s potravinami. Najväčší dôraz dáva na lokálnosť, preto v tomto reťazci nájdete najviac potravín od malých slovenských remeselných výrobcov. V rámci našej spolupráce sme predstavili koncept cirkluárnej ekonomiky z pohľadu prevádzky s takýmto konceptom a navrhli sériu opatrení pre menej odpadov pre samotný reťazec a jeho zákazníkov.

Stará Tržnica v Bratislave je mestské centrum poskytujúce trhy, služby a kultúrne podujatia. V rámci týchto troch typov prevádzky priestoru tržnice vznikajú rôzne druhy odpadov, ktoré sa vzájomne líšia. Niektoré druhy odpadov majú aj spoločné. Preto sme sa aj v rámci analýzy odpadov rozhodli skúmať odpady zo Starej Tržnice na 3 úrovniach: trhy, podujatia, stále prevádzky. V rámci našej spolupráce sme zanalyzovali odpady, ktoré vznikajú na týchto troch úrovniach a navrhli opatrenia na predchádzanie a zníženie množstva odpadov, ktoré vznikajú.