PROJEKTY

Realizované projekty

Samosprávy

V mestách a obciach Slovenska sa zameriavame hlavne na oblasť odpadového hospodárstva – predchádzanie vzniku odpadov: realizujeme analýzy odpadov a návrh koncepcií s konkrétnymi riešeniami šitými na mieru danej samosprávy. Navrhované riešenia sú v súlade s princípmi cirkulárnej ekonomiky a hierarchiou odpadového hospodárstva Slovenskej republiky.

Doteraz sme spolupracovali so samosprávami na projektoch:

  • analýzy ZKO - popisy tak ako máme už na stránke
  • analýzy triedeného zberu
  • Plán Bratislava, 
  • Pezinok, 
  • Levice, 
  • Nový Tekov, 
  • Modra (Revia)

Analýza obsahu žltých nádob

Analýzy odpadov v obciach

Plán Bratislava

Koncepty cirkulárnej ekonomiky

Pre rôzne spoločnosti navrhujeme riešenia, ktoré sú v súlade s princípmi cirkulárnej ekonomiky D4C (designed for circularity). 

Na základe analýzy vypracujeme sériu riešení aplikovateľných v praxi, ktoré sú v súlade s princípmi cirkulárnej ekonomiky.

Štúdie

Naše skúsenosti prepájame  a zdieľame s odborníkmi a tvoríme štúdie a odborné práce v oblastiach, ktoré sa týkajú obehového hospodárstva: materiálové toky, využívanie odpadov ako zdroja, ekonomické nástroje v odpadovom hospodárstve. Od roku 2017 sme ich vypracovali niekoľko:

Strategické dokumenty

Vzdelávacie aktivity

Vzdelávacie aktivity sú pre našu činnosť dôležité. Preto sa vzdelávaniu venujeme na rôznych úrovniach.