Analýzy odpadov v obciach

Analýzy odpadov v obciach cover

Jedným zo spôsobov, ako získavame čo najlepšie informácie o zložení odpadov, sú analýzy odpadov.  Ide o jediný spoľahlivý spôsob, ako získať informácie o tom, koľko materiálov v komunálnom odpade tvoria zložky, ktoré sa ešte dajú zrecyklovať. 

Efektívne možno zmeniť len to, čo vieme odmerať.

Považujeme za dôležité poznať skladbu komunálneho odpadu. Len tak dokážeme správne nastaviť stratégiu ďalšieho vývoja odpadového hospodárstva v danej obci alebo regióne. Keď vieme, koľko akých materiálov je v odpade obyvateľov jednotlivých miest, poznáme potreby obyvateľstva za ďalším triedením, kompostovaním a vzdelávaním občanov.

Analýzy odpadov sú dôležité aj z hľadiska rozvoja logistiky zberu odpadov, tvorby zariadení na recykláciu a zhodnotenie odpadov. Keď poznáme skladbu komunálneho odpadu a objemy jednotlivých materiálov, vieme, aké zariadenia by mali v danom regióne vzniknúť na to, aby boli splnené potreby jeho obyvateľov.

Tretí a pre nás najdôležitejší dôvod je ten, že chceme vedieť, aké množstvo odpadov je zdrojom pre nové výrobky. Vieme, že materiály dokážeme zrecyklovať a vyrobiť z nich nové užitočné produkty. Ak by sa tieto materiály uložili na skládku, nedokážeme ich viac použiť – je to pre nás nenávratná strata. Analýzou tiež zistíme, aké produkty sa ešte stále môžu využiť v ďalšom cykle.

Štvrtý a o nič menej dôležitý dôvod je, do akej miery dokážeme predísť vzniku odpadov kompostovaním. V našich analýzach sme zatiaľ zistili, že viac ako 50% odpadu tvorí biologicky rozložiteľný odpad, ktorý dokážu občania skompostovať sami alebo v rámci obecných kompostární. To znamená, že minimálne 50% odpadov nám vôbec neskončí na skládke. Práve naopak. Z takéhoto druhu odpadu dokážeme vyprodukovať kompost, ktorý dokážeme zužitkovať na vlastných záhradách a verejných priestranstvách.

Preto sme sa rozhodli ísť cestou analýz odpadov v obciach, s ktorými spolupracujeme. Lebo chceme vedieť čo najviac podrobností, ktoré nám pomôžu veci nastaviť ako jeden funkčný celok, ktorý bude slúžiť v prospech prostredia a nás všetkých, ktorí v ňom žijeme.

Ako analýza odpadu prebieha?

Aby sme toho zistili čo najviac, doslova sa hrabeme v odpadkoch:

  • odpad od občanov vyzbierame
  • vyspypeme a dotriedime na stanovené zložky
  • zanalyzujeme
  • pripravíme sériu opatrení, pomocou ktorých obec dosiahne lepšie výsledky v triedení

Do dnešného dňa sme zanalyzovali odpad občanov z viac než 35 obcí, medzi nimi napríklad:

Trnavá Hora Logo

Trnavá hora
V obci Trnavá Hora sa problematikou odpadov zaoberajú intenzívne. 
Môžete si o tom prečítať alebo pozrieť reportáž.

Nový tekov logo (1)

Nový Tekov
je jednou z tých obcí, ktoré majú v svojom katastri skládku komunálneho odpadu. Aj napriek dobrým finančným možnostiam dosahuje mieru triedenia 5%, preto sa vedenie rozhodlo situáciu zmeniť a v spolupráci s občianskym združením Hroneko zrealizovali analýzu zmesového komunálneho odpadu.

Levice erb

Levice
Mesto v roku 2016 dosahovalo mieru triedenia približne 13% aj napriek snahe vedenia mesta o zlepšenie podmienok. Preto sme v rámci našej spolupráce zrealizovali analýzu odpadov v meste v spolupráci aj so spoločnosťou JRK Slovensko, študentmi Katedry krajinného plánovania a pozemkových úprav z Fakulty záhradníctva a krajinného plánovania Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre a našimi dobrovoľníkmi. Následne sme pre mesto pripravili sériu opatrení, pomocou ktorých mesto v priebehu najbližších rokov dosiahne lepšie výsledky v triedení.

Pezinok erb

Pezinok
V spolupráci s ecorec a Natur- Pack sme zrealizovali analýzu zmesového komunálneho odpadu aj v meste Pezinok. Zaujímalo nás, aký je podiel recyklovateľných materiálov v zmesovom komunálnom odpade v porovnaní s odpadom, ktorý je vhodný na výrobu tuhého alternatívneho paliva (TAP) pre cementárne na Slovensku. Prečítajte si, ako to dopadlo.

BA erb

Bratislava
Obyvatelia mesta Bratislava triedi plasty, kovy a nápojové kartóny do spoločnej nádoby – žltej. Aký je však podiel jednotlivých materiálov a ako triedia Bratislavčania? V spolupráci s Tetra Pak, Natur-Pack a OLO sme zrealizovali analýzu žltých nádob. Veľká vďaka na celej analýze patrí aj našim dobrovoľníkom, ktorých bolo 30 a bez ktorých by nebolo možné veľkú kopu vytriediť. Prečítajte si o priebehu a výsledkoch analýzy viac.