Autor Ivana Maleš

Newsletter2 – Vieme viac o tom, čo firmy potrebujú

https://www.facebook.com/Circular-Regions-SK-HU-107304984650522/

  

CIRCULAR REGIONS
Newsletter #2

 Mapovanie bolo ukončené !  

Pod záštitou vedúceho partnera IFKA zbieralo celé konzorcium partnerov údaje a viedlo rozhovory s reprezentantmi štyroch hlavných cieľových sektorov (# potraviny a obaly #plasty #stavebníctvo #turizmus). Cieľom bolo analyzovať potreby pre zapojenie sa do transformácie lineárnej ekonomiky na obehovú.

Dotazníky a interview sa sústredili na hlavné prekážky a výzvy v súvislosti s prechodom podnikov na obehový model v danom regióne, rovnako ako aj na iniciatívy, ktoré tento prechod môžu uľahčiť.
Tiež sme zisťovali prítomnosť špecialistov na udržateľnosť či obehové hospodárstvo v jednotlivých firmách.

Finálny záver z mapovania sa momentálne preklá do slovenčiny. Chcete mať exkluzívny prístup k výstupom?

 

Prebehli stretnutia stakeholderov

 V stredu 9. júna sme usporiadali dve slovensko-maďarské stretnutia pre zainteresované strany z odvetví # potraviny a obaly #plasty #stavebníctvo #turizmus.

Cieľom mítingu bolo definovať problémy a príležitosti pri prechode na obehové hospodárstvo. Ďalším cieľom bolo zistiť, aké poradenské služby by boli pri tomto prechode nápomocné pre malé a stredné podniky. Účastníci mali tiež možnosť spoznať nástroj Circularity Check a výsledky z mapovania stavu cirkulárnej ekonomiky na Slovensku a v Maďarsku.

Výstupy zo stretnutí budú slúžiť ako základ pre vytváranie služby, ktorá budú bezplatne ponúkaná vybraným malým a stredným podnikom v rámci projektu CircularRegions.

Pripravenosť vašej firmy sa dá zmerať

Náš projektový partner Business Council for Sustainable Development organizoval podujatie Circular Economy Academy, na ktorom sa zúčastnilo skoro 50 stakeholderov. CTI (Circular Transition Indicator), ktorý môže byť použitý pre potreby merania obehovej výkonnosti podniku, bol predstavený spolu s niekoľkými ďalšími nástrojmi, ktoré sa testujú pod záštitou projektu CircularRegions. 


Zelelá cirkulárna akadémia logo

Zelená cirkulárna akadémia 2021/2022

Naše prežitie vyžaduje viac ako inteligenciu. Vyžaduje múdrosť.

David Attenborough

 Náš súčasný spôsob života, ktorý žijeme je pre ľudstvo neudržateľný. Uvedomuje si to čoraz viac ľudí a rastie záujem o vzdelávanie sa v ,,zelených” témach.  

Dôležité je prepojiť odborníkov, firmy, verejnosť a štát tak, aby sme spoločne budovali cirkulárnu ekonomiku – obehové hospodárstvo, založené na efektívnom využívaní prírodných zdrojov. Cieľom je minimalizovať odpad a náklady na vstupné mate­riály i energiu.

Na Slovensku chýba systematické, štruktúrované  kontinuálne vzdelávanie pre túto problematiku. Potrebujeme si odovzdávať vedomosti zo Slovenska aj zahraničia. 

Aktuálny stav: 

Na jednej strane obyvatelia SR tvoria podpriemerné množstvo odpadov (434 kg na obyvateľa, kým priemer EÚ je 450  kg na obyvateľa), na druhej strane patríme medzi krajiny s najnižšou mierou recyklácie odpadov. Priemer EÚ  je v súčasnosti 45 %, kým na Slovensku je to iba 40,3 %. Na skládkach bez predchádzajúcej úpravy končí 50,6 % komunálnych odpadov. Iba 9 % odpadov je energeticky zhodnotených. 

Ako členská krajina EÚ musíme splniť ciele v oblasti triedenia a recyklácie komunálnych odpadov:

  • do roku 2020 budeme triediť a recyklovať 50 % komunálnych odpadov, 

  • do roku 2035 budeme triediť a recyklovať 65 % komunálnych odpadov, 

  • v roku 2035 bude skládkovaných iba 10 % komunálnych odpadov. 

Dôležitú úlohu v oblasti odpadového hospodárstva zohrávajú samosprávy, ktoré dokážu ovplyvniť naše výsledky v oblasti komunálnych odpadov. 

Oblasť priemyselných odpadov v Slovenskej republiky v porovnaní s oblasťou komunálnym odpadom vykazuje priaznivejšie výsledky. 

Samosprávy musia vnímať odpadové hospodárstvo ako jednu zo svojich kľúčových a strategických oblastí, nielen z dôvodu prechodu na obehové hospodárstvo, ale aj pre rozvoj jednotlivých regiónov. 

Cieľom ZELENEJ CIRKULÁRNEJ AKADÉMIE je, aby absolventi získali prehľad o cirkulárnej ekonomike a vedeli poznatky využiť v praxi vo svojej profesii.

Termín:

·         október 2021 – marec 2022 ( rok 2021 – 1.10.2021, 29.10.2021, 24.11.2021)

·         6 pracovných dní – 1x mesačne v piatok

·         deň bude rozdelený na prednášky, aktivity, tréningy, workshopy 

Cieľová skupina: účastníci zo všetkých oblastí – samospráva, verejná správa, firmy, jednotlivci. Hľadáme 25 účastníkov a v prípade vyššieho záujmu si vyhradzujeme právo na výber uchádzačov. Koho hľadáme? Hrdinov a lídrov, ktorí chcú a dokážu urobiť reálnu zmenu, prijať inovácie do svojej profesie.

Môžu to byť komunálni politici, predstavitelia štátnych  organizácií, mestských podnikov a verejnej správy, zástupcovia súkromných firiem, či výrobných podnikov atď.

Organizácia: usporiadatelia FES a INCIEN zabezpečia obsahovú náplň akadémie, účasť odborníkov zo SR a zo zahraničia, priestory na výučbu, technické zabezpečenie a stravovanie  počas konania akadémie. Účastníci si zabezpečujú a hradia ubytovanie, dopravu a ostatné výdavky. Neprítomnosť účastníka na 2 a viac stretnutiach znamená ukončenie pôsobenia v akadémií a miesto ponúkneme náhradníkovi.

Prínos: získanie vedomostí a základného prehľadu v oblasti cirkulárnej ekonomiky, obehového hospodárstva, nadviazanie kontaktov, partnerstiev a spolupráce. Akadémia má za cieľ vybudovať budúcu komunitu.

Témy kurzu: budú vopred určené a doplnené o aktuálne spoločenské témy. Každý blok bude mať cca 3 rečníkov. Súčasťou budú aj praktické úlohy a workshopy.

Priebeh: počas každého zo šiestich cyklov sa zvolené témy budú prednášať v 2,5-3 hodinových  blokoch. Odborníci poskytnú komplexné informácie prepojené na prax s priestorom na diskusiu. Účastníci sa môžu zapojiť do tréningových aktivít. V prípade účasti zahraničného hosťa, bude zabezpečené tlmočenie. 

Partneri a organizátori projektu:

·         Inštitút cirkulárnej ekonomiky INCIEN

·         Friedrich Ebert Stiftung FES   

Garant projektu: Martin Hojsík- poslanec európskeho parlamentu

Odborní garanti: Petra Csefalvayová- zakladateľka Inštitútu cirkulárnej ekonomiky 

Kontakty: 

Friedrich Ebert Stiftung: Zuzana Homer, zuzana.homer@fes.sk 

INCIEN: Petra Csefalvayová, csefalvayova@incien.sk

Miesto: 

Bratislava

 

Základné moduly:

Všetky moduly sú rozdelené na prezentačnú časť a workshopovú časť, kde sa aktívne zúčastníte práce s informáciami, ktoré získate.

1. ÚVOD DO CIRKULÁRNEJ EKONOMIKY 

2. LEGISLATÍVA A STRATEGICKÉ SMEROVANIE  

3. MODELY CIRKULÁRNEJ EKONOMIKY – UZATVÁRANIE MATERIÁLOVÝCH    TOKOV  – na úrovni samospráv a podnikov  

4. SMEROM K UHLÍKOVEJ NEUTRALITE 

5. NÁSTROJE CIRKULÁRNEJ EKONOMIKY 

6. EXKURZIE DO SVETA CIRKULÁRNEJ EKONOMIKY

Lepšie raz vidieť, ako 1000-krát počuť alebo MIESTA PREČ

Obyvatelia Slovenska každoročne vyprodukujú viac ako 2 milióny ton komunálneho odpadu. V prepočte na jedného obyvateľa to predstavuje 393 kilogramov komunálneho odpadu. Vyplýva to z údajov Štatistického úradu, na ktoré sa odvoláva Správa o stave životného prostredia SR za rok 2017, ktorú vypracovalo MŽP SR a Slovenská agentúra životného prostredia. Continue reading „Lepšie raz vidieť, ako 1000-krát počuť alebo MIESTA PREČ“

Roztočili sme kruh cirkulárnej ekonomiky na školách na Slovensku

Slovensko – Maďarský Projekt „Kruh obehového hospodárstva“,  kde Inštitút cirkulárnej ekonomiky figuruje ako jeden z partnerov,v školskom roku 2017/2018 priniesol tému obehového hospodárstva (cirkulárnej ekonomiky) do slovenských škôl .

 INCIEN, ako partner projektu, zapojil do jeho aktivít 18 škôl z Bratislavského, Trnavského a Nitrianskeho kraja. V 17 z nich v školskom roku 2017/2018 začali prebiehať vzdelávacie aktivity.

(viac…)

Aj Nórsko vidí svoj najväčší potenciál v kuchynských odpadoch

INCIEN, ako organizácia, ktorá pracuje na tom, aby Slovensko v najväčšej miere predchádzalo vzniku odpadov a využívalo ho ako zdroj materiálov hľadá inšpiráciu hlavne v riešeniach, ktoré sú dostupné na Slovensku. Občas tieto riešenia hľadáme aj mimo nášho územia v krajinách, kde odpadové hospodárstvo dosahuje oveľa lepšie výsledky.  V januári 2018 naša organizácia v rámci študijnej cesty za dobrými príkladmi z praxe preto navštívila Nórsko.

Continue reading „Aj Nórsko vidí svoj najväčší potenciál v kuchynských odpadoch“

Cesta za dobrými príkladmi praxe nás priviedla až do Nórska

Informácií, skúseností, dobrých príkladov z praxe a nových kontaktov v oblasti cirkulárnej ekonomiky nie je nikdy dosť. Každá krajina má iné nastavenie v oblasti ekoinovácií, dizajnu, zodpovednej spotreby a odpadového hospodárstva. V minulosti sme navštívili Rakúsko, Taliansko, Českú republiku, Slovinsko, kde sme získali dobré príklady z praxe, ktoré pomáhali rozvíjať naše projekty na Slovensku. Tentokrát sme sa vydali ďaleko na sever. Do Osla, hlavného mesta Nórska.

Continue reading „Cesta za dobrými príkladmi praxe nás priviedla až do Nórska“

Odštartovali sme projekt „Kruh obehového hospodárstva“ na slovenských školách

Regionálna rozvojová agentúra Komárno, Inštitút cirkulárnej ekonomiky a Európske zoskupenie územnej spolupráce Rába – Duna – Vág sú tri organizácie, ktoré sa spojili v spoločnom vzdelávacom projekte „Kruh obehového hospodárstva“. Cieľom tohto projektu je predstaviť  podstatu obehového hospodárstva (cirkulárnej ekonomiky) v školách na Slovensku a v Maď arsku. Ide o projekt, ktorý  sa realizuje v rámci Programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Maď arsko a je financovaný z ERDF a štátneho rozpoč tu SR. Na projekte sa zač alo pracovať  v septembri 2017. Koniec projektu je plánovaný  na apríl 2019.

Continue reading „Odštartovali sme projekt „Kruh obehového hospodárstva“ na slovenských školách“

Aké sú výzvy obcí v oblasti odpadového a obehového hospodárstva?

2.11.2017 sme v Trnovci nad Váhom zorganizovali ďalší náš seminár spojený s workshopom o príkladoch cirkulárnej ekonomiky v praxi. Téma, ktorá dominovala v rámci prednášok a diskusie s účastníkmi bola ODPADY – ktoré problémy obce majú, kde vidia riešenia a prečo si myslia, že  im  nepodarí plniť ciele recyklácie do roku 2020.

Continue reading „Aké sú výzvy obcí v oblasti odpadového a obehového hospodárstva?“

Driving Towards Circularity – prvé Zero Waste podujatie Ministerstva životného prostredia

Ministerstvo životného prostredia SR sa rozhodlo byť príkladom v udržateľnosti pri organizácii podujatí pre odbornú a širokú verejnosť. Najbližšia konferencia pre expertov v oblasti cirkulárnej ekonomiky v automobilovom priemysle bude Zero Waste Event.

Continue reading „Driving Towards Circularity – prvé Zero Waste podujatie Ministerstva životného prostredia“

Projekt MOVECO – inováciami k obehovému hospodárstvu

Autor blogu: Petra Csefalvayová

Prechod na obehové hospodárstvo sa spája s pozitívnymi dopadmi na ekonomiku a spoločnosť. V praxi však so sebou nesie množstvo výziev, spojených napríklad s obmedzenými možnosťami súčasných technológií získavania cenných materiálov z odpadov a recyklácie materiálov, meniacimi sa vlastnosťami recyklovaných materiálov, vývojom a výrobou materiálov s dlhšou životnosťou, či skvalitňovania odpadového hospodárstva.

Continue reading „Projekt MOVECO – inováciami k obehovému hospodárstvu“