Newsletter2 – Vieme viac o tom, čo firmy potrebujú

https://www.facebook.com/Circular-Regions-SK-HU-107304984650522/

  

CIRCULAR REGIONS
Newsletter #2

 Mapovanie bolo ukončené !  

Pod záštitou vedúceho partnera IFKA zbieralo celé konzorcium partnerov údaje a viedlo rozhovory s reprezentantmi štyroch hlavných cieľových sektorov (# potraviny a obaly #plasty #stavebníctvo #turizmus). Cieľom bolo analyzovať potreby pre zapojenie sa do transformácie lineárnej ekonomiky na obehovú.

Dotazníky a interview sa sústredili na hlavné prekážky a výzvy v súvislosti s prechodom podnikov na obehový model v danom regióne, rovnako ako aj na iniciatívy, ktoré tento prechod môžu uľahčiť.
Tiež sme zisťovali prítomnosť špecialistov na udržateľnosť či obehové hospodárstvo v jednotlivých firmách.

Finálny záver z mapovania sa momentálne preklá do slovenčiny. Chcete mať exkluzívny prístup k výstupom?

 

Prebehli stretnutia stakeholderov

 V stredu 9. júna sme usporiadali dve slovensko-maďarské stretnutia pre zainteresované strany z odvetví # potraviny a obaly #plasty #stavebníctvo #turizmus.

Cieľom mítingu bolo definovať problémy a príležitosti pri prechode na obehové hospodárstvo. Ďalším cieľom bolo zistiť, aké poradenské služby by boli pri tomto prechode nápomocné pre malé a stredné podniky. Účastníci mali tiež možnosť spoznať nástroj Circularity Check a výsledky z mapovania stavu cirkulárnej ekonomiky na Slovensku a v Maďarsku.

Výstupy zo stretnutí budú slúžiť ako základ pre vytváranie služby, ktorá budú bezplatne ponúkaná vybraným malým a stredným podnikom v rámci projektu CircularRegions.

Pripravenosť vašej firmy sa dá zmerať

Náš projektový partner Business Council for Sustainable Development organizoval podujatie Circular Economy Academy, na ktorom sa zúčastnilo skoro 50 stakeholderov. CTI (Circular Transition Indicator), ktorý môže byť použitý pre potreby merania obehovej výkonnosti podniku, bol predstavený spolu s niekoľkými ďalšími nástrojmi, ktoré sa testujú pod záštitou projektu CircularRegions.