Projekt MOVECO – inováciami k obehovému hospodárstvu

Autor blogu: Petra Csefalvayová

Prechod na obehové hospodárstvo sa spája s pozitívnymi dopadmi na ekonomiku a spoločnosť. V praxi však so sebou nesie množstvo výziev, spojených napríklad s obmedzenými možnosťami súčasných technológií získavania cenných materiálov z odpadov a recyklácie materiálov, meniacimi sa vlastnosťami recyklovaných materiálov, vývojom a výrobou materiálov s dlhšou životnosťou, či skvalitňovania odpadového hospodárstva.

Projekt MOVECO reaguje na tieto výzvy a jeho cieľom je prispieť k zlepšeniu rámcových podmienok a politických nástrojov zameraných na podporu eko-inovácií, a tým i k prechodu krajín Dunajského regiónu k obehovému hospodárstvu.

Prečo práve Dunajský región? Na projekte spolupracuje 12 partnerov (obchodné komory, výskumné organizácie, verejný orgán, podnikateľské a inovačné agentúry a nezisková organizácia) z 9 krajín Dunajského regiónu. Je realizovaný v rámci programu Interreg Danube Transnational Programme a čerpá finančné prostriedky z fondov EÚ (ERDF a IPA). Takýto typ spolupráce zároveň smeruje k rozvoju celého regiónu a zníženiu rozdielov medzi jednotlivými krajinami.

Za Slovensko sa do projektu zapojili Slovak Business AgencySlovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre.

Jednou z prvých aktivít projektu bola analýza hlavného nástroja na podporu eko-inovácií v obehovom hospodárstve, ktorým je schéma rozšírenej zodpovednosti výrobcov. Zároveň partneri mapovali vedecko-výskumný potenciál pre obehovú ekonomiku v jednotlivých krajinách. Výsledky analýzy a mapovania budú ďalej slúžiť ako vstupy pre spracovanie stratégie zameranej na podporu krajín Dunajského regiónu v prechode na obehové hospodárstvo a vypracovanie akčných plánov pre 3 skupiny krajín, rozdelené podľa ich inovačnej výkonnosti.

Momentálne projektoví partneri pracujú na príprave balíka konkrétnych typov nástrojov rozdelených do 4 kategórií (informácie, kvalifikácia, financovanie, spolupráca), ktorých cieľom je podporiť eko-inovácie/eko-dizajn a prispieť k rozvoju nových business modelov a spolupráce medzi podnikmi a výskumno-vývojovými pracoviskami naprieč celým hodnotovým reťazcom. Dostupnosť a udržateľnosť výstupov projektu má v pláne zabezpečiť pripravovaná online platforma pre prezentáciu zistených dát a virtuálne trhovisko pre odpadové materiály a partnerstvá. Tešiť sa môžete na pripravovanú mobilnú výstavu, ktorá príde aj na Slovensko a brožúru príkladov dobrej praxe „Your trash is my treasure“ z celého Dunajského regiónu.

O všetkých krokoch a udalostiach spojených s projketom Vás budeme informovať. Držte nám palce, aby sa tento zmysluplný projekt, dokázal aj vďaka nám naplniť svoje ciele a poslanie.

Sledujte projekt MOVECO na sociálnych sieťach a buďte informovaní o jeho aktivitách a novinkách z oblasti obehového hospodárstva:

Twitter: @MOVECO_Interreg

Facebook: @Moveco.Danube

LinkedIn: MOVECO – Interreg

Webová stránka projektu: www.interreg-danube.eu/moveco

Webová stránka programu: www.interreg-danube.eu