Cirkulárna ekonomika ako nástroj CSR aktivít

CSR (Corporate Social Responsibility) ľudia a firmy chápu rôznym spôsobom a rôznymi spôsobmi aj realizujú svoje aktivity. Prinášame náš pohľad na CSR a prečo je cirkulárna ekonomika/obehové hospoárstvo dobrým nástorojom pre firmy v tejto oblasti.

Zodpovednosť, ktorý každý z nás má pri každodenných rozhodnutiach môže veci v našom prostredí meniť k lepšiemu. Vlastnými rozhodnutiami často nevedomky ovplyvňujeme životy ľudí okolo nás a najmä svoje prostredie v ktorom sami pôsobíme. Tak ako aj my – jednotlivci, tak aj firmy pri svojich rozhodnutiach môžu výrazne ovplyvniť to, ako vyzerá svet, do ktorého vysielajú svoje produkty. Ovplyvňujú tým správanie ľudí a prostredie z ktorého sa ťažia suroviny, spotrebu zdrojov pri výrobe produktov, dopravu a dopad ich produktu potom, ako mu skončí životnosť.

Vieme, že viac ako 90% našich odpadov tvoria suroviny, ktoré sa dajú znovu využiť, zrecyklovať, alebo zhodnotiť. Veľmi malé % odpadov sú také, ktoré je potrebné skládkovať. Každá vec, ktorú vlastníme, alebo sa nachádza v našom bezprostrednom prostredí je vyrobená z nejakého materiálu, ktorý pochádza z prírodných surovín. Prečo potom tieto materiály vyhadzujeme a ťažíme nové? Oveľa logickejšie je použiť tieto už kolujúce materiály znovu na výrobu nových vecí. Cirkulárna ekonomika/obehové hospodárstvo je spôsob fungovania spoločnosti, kde odpad je zdrojom materiálov pre nové výrobky.

Cirkulárnu ekonomiku vidíme aj ako nástroj pri CSR aktivitách firiem, najmä preto, že CSR pre nás znamená:

1.Zodpovednosť za spoločnosť, akú tvoríme

Ak žijeme v meste, ktoré sa nám nepáči, riešením nie je  presťahovať sa do iného (krajšieho) mesta.  Riešením je urobiť naše prostredie krajším – to je naša zodpovednosť. Nie iba za ľudí okolo nás, ale aj za prostredie v ktorom pôsobíme. Robme sami malé zmeny v našom okolí, inšpirujme iných k zmene a podporme dobré nápady, ktoré sú v našom okolí.

Na Slovensku sa skládkuje 66% odpadov, naše štatistiky, ktoré vyplývajú z fyzických analýz odpadu však hovoria, že by to mohlo byť ina 4%. Mieru triedenia vieme zvýšiť už dnes svojimi každodennými aktivitami – predchádzaním vzniku odpadu (napríklad kompostovaním) a dôsledným triedením odpadov už u nás doma.

2. Nástroj ako zabrániť trestuhodným činom

Spoločnosť a ľudia, ktorí v nej pôsobia môžu spôsobiť trestuhodné činy: podvádzať na daniach, aktívne podnecovať korupciu. Ak bude niekto pritom prichytený, môže byť odsúdený za tieto praktiky. Zodpovedná firma by nemala byť príkladom iba v tom, že bude poctivo plniť všetky povinnosti, ktoré jej prikazujú rôzne zákony, ale sa bude správať aj k životnému prostrediu zodpovedne – šetrne nakladať s prírodnými (najmä neobnoviteľnými) zdrojmi, využívať iba obnoviteľné zdroje a svoje podnikanie založí na zodpovednom prístupe nielen k ľuďom, ale aj prírode.

3. Tvoríme taký svet v akom sami chceme žiť

Svojou činnosťou môžeme okolo seba vytvoriť prostredie, ktoré nebude ani pre nás samotných príjemné. Mestá preplnené autami, vysoká miera znečistenia ovzdušia, mestá bez zelene, bez aktívneho života. Ak toto nechceme, je na nás, že s tým niečo urobíme. Ako jednotlivec, firma. Zmeňme pomaly veci tak ako by sme ich sami chceli mať u nás na dvore – prostredie v ktorom sa cítime dobre, príjemne a kam radi pozývame aj našich kamarátov. A na tom môžeme založiť aj náš vlastný biznis – budeme sa zameriavať na činnosti, ktoré naše prostredie urobia krajším.

4. Je to o tom, ako firma zarába peniaze, nie ako ich míňa

Mnoho firiem ešte stále zarába peniaze spôsobom, ktorý do vysokej miery negatívne ovplyvňuje životné prostredie a takto zarobené peniaze odovzdá do vlastnej alebo inej neziskovej organizácie, ktorá potom v jeho mene realizuje projekty s pozitívnym dopadom. Ale o tom už dávno CSR nie je. Core business môže tvoriť práve výroba, distribúcia alebo predaj produktu, ktorý bude vyrábaný zodpovedne a aj po uplynutí svojej životnosti nezanechá negatívnu stopu v našom prostredí.

Čo tak vytvoriť svet bez odpadov napríklad? Zdá sa to nereálne? Je to na nás.