Materiálová efektívnosť obalov, 2018

Štúdia sa zameriava na zvýšenie materiálovej efektívnosti obalov, obmedzenie škodlivosti obalov a navrhnutie systému na podporu materiálov získaných z recyklovaných odpadov z obalov. Zámerom štúdie bolo získať informácie k nasledovným oblastiam:

  • začlenenie kritérií materiálovej efektívnosti do produktových štandardov so zreteľom na prírodné zdroje a tvorbu odpadov v priebehu životného cyklu produktu a na tvorbu nebezpečného odpadu;
  • materiálové zloženie obalov vo vzťahu k možnosti jeho recyklácie, keď sa stane odpadom;
  • efektívnosť využitia obalu vo vzťahu k balenému produktu;
  • podpora ekodizajnu obalu

Štúdia bola vypracovaná pre Ministerstvo životného prostredia, 2018