Ekonomické nástroje v oblasti odpadov a obalov, 2018

Cieľom štúdie bolo vyhodnotenie účinnosti a aktualizácia relevantných ekonomických nástrojov v oblasti odpadov a obalov, ktoré ovplyvňujú vznik odpadov, a teda aj predchádzanie vzniku odpadov. 

Štúdia sa zaoberala nasledovnými otázkami:

  • využívanie a účinnosť zavedených ekonomických nástrojov v odpadovom hospodárstve,
  • porovnanie a vyhodnotenie ekonomických nástrojov v odpadovom hospodárstve v Slovenskej republike a vo vybraných krajinách EÚ, príklady dobrej praxe,
  • ekonomické nástroje , ktoré môžu mať výrazný vplyv na predchádzanie vzniku odpadov a odpadov z obalov

V neposlednom rade bolo zámerom štúdie poukázať na potrebu zavádzania ekonomických nástrojov, ktoré umožnia prechod z lineárneho spôsobu fungovania hospodárstva na hospodárstvo obehové. Úlohou obehového hospodárstva je práve zamedzenie vzniku odpadov, využitie odpadov ako nového zdroja materiálu, predĺženie životného cyklu produktov a materiálov a tým podporuje myšlienku trvalo udržateľného rozvoja. 

Štúdia bola vypracovaná pre Ministerstvo životného prostredia, 2018