Na školách sme roztočili kruh cirkulárnej ekonomiky

Na slovenských školách sme odštartovali projekt Kruh obehového hospodárstva! Spojili sme sa s Regionálnou rozvojovou agentúrou Komárno a Európskym zoskupením územnej spolupráce Rába – Duna – Vág. V spoločnom vzdelávacom projekte chceme predstaviť podstatu obehového hospodárstva (cirkulárnej ekonomiky) v školách na Slovensku a v Maďarsku.

Čo je obehové hospodárstvo (cirkulárna ekonomika) a prečo je dôležité o tom učiť nové generácie?

Od priemyselnej revolúcie sa ekonomiky rozvíjali podľa rastového modelu „vyťaž – vyrob – spotrebuj – zneškodni“. Ide o lineárny model, ktorý je založený na predpoklade, že prírodné zdroje sú bohaté, dostupné, ľahko vyťažiteľné a ich zneškodnenie je lacné. Dnes už vieme, že situácia sa za posledné roky výrazne zmenila, že to už nie je pravda a niečo sa musí zmeniť.

Obehové hospodárstvo (cirkulárna ekonomika) a jej podstata sú založené na princípe, v rámci ktorého sú všetky produktové a materiálové toky zapojené do svojho cyklu tak, že po použití sa stanú opätovne zdrojmi pre nové produkty a služby. To znamená, že odpad, ako taký už nebude viac existovať.

Logo-Interreg

Systémy obehového hospodárstva udržiavajú pridanú hodnotu vo výrobkoch čo najdlhšie. Udržiavajú zdroje v hospodárstve aj potom, ako výrobok dosiahol koniec svojej životnosti a to tak, že ich možno znovu a znovu produktívne využiť, čím sa tvorí ďalšia hodnota.

Čo školám prináša náš projekt?

V prvom rade princípy obehového hospodárstva. Chceme oboznámiť s princípni obehového hospodárstva nastupujúce generácie, ukázať im, ako fungujú praktické riešenia v každodennom živote a ukázať túto systémovú zmenu žiakom nie len v teoretickej forme, ale zaviesť čo najviac princípov obehového hospodárstva do praxe a každodenného života školy, jej žiakov a učiteľov. Zásadným a viditeľným krokom bude

 • znižovanie zmesového komunálneho odpadu (ZKO)
 • zavedenie triedeného zberu
 • a kompostovania na škole
 • spolupráca študentov zo Slovenskej republiky a Maďarska.

Cirkulárne školy

Do projektu sme zapojili 18 škôl z Bratislavského, Trnavského a Nitrianskeho kraja. V 17 z nich v školskom roku 2017/2018 začali prebiehať vzdelávacie aktivity.

Bratislavský krajNitriansky krajTrnavský kraj
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Karola Adlera 5, BratislavaGymnázium Petra Pazmáňa s VJM – Pázmány Péter Gimnázium, Letomostie 3, NovéSOŠOaS, Z. Kodálya 765, Galanta
Spojená škola Svätej rodiny (ZŠ a gymnázium), Gercenova 10, BratislavaGymnázium – Gimnázium, Adyho 4, ŠtúrovoStredná odborná škola technická Galanta – Muszaki Szakkozépiskola Galanta, Esterházyovcov 720/10, Galanta
Spojená škola, Tokajícka 24, BratislavaStredná priemyselná škola stavebná – Épitoipari Szakkozépiskola, Konkolyho 8, HurbanovoStredná priemyselná škola, Komenského 1, Trnava
Gymnázium Ivana Horvátha, Ivana Horvátha 14, BratislavaSOŠ veterinárna, Drážovská 14, NitraObchodná akadémia – Kereskedelmi Akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder
Gymnázium, Senecká 2, PezinokGymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, 920 01 Hlohovec
Obchodná akadémia, Myslenická 1, Pezinok
ZŠ M.R. Štefánika, SNP č. 3, Ivánka pri Dunaji
Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským, Lichnerova 71, Senec
Stredná odborná škola chemická, Vlčie hrdlo 50, Bratislava

Celkovo bolo do projektu v školskom roku 2017/2018 46 stredných a základných škôl. Z toho 26 na Slovensku (Bratislavský, Trnavský, Nitriansky kraj) a 20 v Maďarsku. Študenti absolvovali prednášky, workshopy a semináre v oblasti Cirkulárnej ekonomiky na témy:

 • Odpadové hospodárstvo – Odpad zdrojom
 • Nakladanie s biologicky rozložiteľným odpadom – Kompostovanie
 • Obnoviteľné zdroje energie
 • Vodné hospodárstvo
 • Doprava
 • Odevný priemysel
 • Zelené budovy – Trvalo udržateľné stavby

Súčasťou projektu boli tematické podujatia, ktorých sa vždy zúčastnila akčná skupina žiakov zo slovenskej školy a akčná skupina žiakov z maďarskej školy za účelom výmeny názorov a skúseností. Jednalo sa o exkurzie (napr.: spaľovňa, kompostáreň, zberný dvor, recyklačná linka a pod.)

Pedagógovia boli zapojení do vzdelávacieho procesu, zúčastnili sa prednášok a všetkých sprievodných aktivít. Cieľom bolo aby téma obehového hospodárstva mohla byť integrovaná do výučbového procesu a fungovania školy aj po ukončení projektu.Každá škola dostala metodickú príručku a edukačné pomôcky pre výučbu, ktorá takto bude môcť prebiehať aj po ukončení projektu. Takýmto spôsobom sa umožní pokračovanie projektu aj po jeho oficiálnom ukončení.

Praktickú stránku projektu predstavuje zavedenie triedeného zberu a kompostovania na školách, ako aj ďalšie riešenia, ktoré vyplynuli priamo počas priebehu projektu od samotných žiakov (spôsob dopravy do školy, spôsob balenia desiaty, spôsob obliekania, nakupovania a.i.).

Každá škola bola na záver hodnotená z hľadiska pochopenia princípov obehového hospodárstva, ich aplikovania v praxi a zníženia množstva ZKO. Po ukončení projektu dostala každá škola certifikát s označením „cirkulárna škola“.


V rámci tohto projektu sme niektoré služby zabezpečovali externe, preto v zmysle príručky zverejňujeme zmluvy s dodávateľmi:

Zabezpečenie verejného obstarávania dodávateľov:

Zmluva so spoločnosťou EVO + faktúra

Dodanie košov a záhradných kompostérov do škôl:

Zmluva so spoločnosťou MEVA + faktúra

Dodanie elektrických kompostérov do škôl v rámci projektu:

Zmluva so spoločnosťou ECA + faktúra

Projekt sa realizoval v rámci Programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Maďarsko a bol financovaný z ERDF a štátneho rozpočtu SR. Na projekte sa začalo pracovať v septembri 2017 a ukončený bol v októbri 2019. Cieľom tohto projektu bolo predstaviť podstatu obehového hospodárstva (cirkulárnej ekonomiky) v školách na Slovensku a v Maďarsku. Informácie nachádzajúce sa v tomto materiáli nemusia bezpodmienečne odzrkadľovať oficiálne stanovisko Európskej únie. www.skhu.eu | www.sk-hu.eu