Školy a škôlky

Sme názoru, že zmena myslenia u ľudí musí začať od detí a mládeže. Už v mladom veku by mali získavať správny postoj k životnému prostrediu. Preto pri vzdelávaní venujeme pozornosť aj školám – materským, základným aj stredným.

Základný vzdelávací program

Pre školy a škôlky máme pripravený vzdelávací program.

 • analyzujeme súčasný stav triedenia odpadu
 • navrhujeme riešenia
 • uskutočňujeme osvetové aktivity

Takýmto programom prešli napr.:
Základná škola, Vajanského v Modre, MS Svatoplukova v Modre, ZŠ Dr. Ivana Dérera v Bratislave, ZŠ a MŠ v Rovinke a mnohé ďalšie.

Eko Alarm

V Eko Alarme vystupujeme v úlohe mentorov a lektorov na vybraných školách. Celoslovenský pilotný program pre materské, základné a stredné školy priniesla spoločnosť CURADEN Slovakia s.r.o., zástupca značky CURAPROX spojila v ňom občianske združenia Živica, Priatelia Zeme – SPZ, Nadáciu Ekopolis a nás. 

Peer 2 Peer vzdelávanie

Je pre nás veľmi dôležité, aby mali naše projekty reálny prínos. Snažíme sa preto postaviť ich na konkrétnych potrebách, ktoré v spoločnosti vnímame a zároveň využívať osvedčené princípy. Jedným z nich je #peer2peer vzdelávanie. Aktuálne ho realizujeme na školách južného Slovenska.

Princíp rovesníckeho vzdelávania spočíva v tom, že žiaci vzdelávajú svojich spolužiakov v konkrétnej téme – v tomto prípade je ňou odpad, jeho triedenie, základy cirkulárnej ekonomiky aj spôsoby, ako mu predchádzať. My vystupujeme v úlohe mentorov. Žiačkám a žiakom sme predali spolu s vedomosťami aj návod, ako ich posunúť ďalej svojim spolužiakom.

peer2peer-ilustracia

 

Našim cieľom je nielen vzdelávať, ale aj podporiť tvorivosť a inovatívnosť, kritické myslenie, riešenie problémov, rozhodovanie, komunikáciu a tímovú prácu. To je výhodou rovesníckeho vzdelávania.

V rámci tohto projektu sme vyškolili žiakov (a učiteľov) z 8 škôl z Dunajskej stredy, Gabčíkova a Horných Salíb. Boli sme milo prekvapené, aké vedomosti a aktívny prístup mali.

Prečo je rovesnícke vzdelávanie super?

Základný princíp spočíva v tom, že žiaci v konkrétnej téme sami vzdelávajú svojich spolužiakov. Vďaka tomu, že sa s nimi môžu stotožniť, sú často viac akceptovaní než dospelí lektori. Obe strany rozvíjajú svoje vedomosti, postoje a zručnosti pre 21. storočie:

✓ tvorivosť a inovatívnosť
✓ kritické myslenie
✓ riešenie problémov a rozhodovanie
✓ komunikáciu, tímovú prácu
✓ digitálnu a mediálnu gramotnosť
✓ organizačné zručnosti

To im umožňuje byť zodpovední za seba a ostatných a vytvárať priestor, kde sa môžu cítiť dobre, bezpečne a rešpektovane.

Rovesnícke vzdelávanie realizujeme vďaka finančnej podpore Stredoeurópskej nadácie a v spolupráci so združením Kukkonia.

 

  

🇸🇰 🇭🇺 Kruh cirkulárnej ekonomiky

Tento kruh sme roztočili v rámci slovensko maďarskej spolupráce s Regionálnou rozvojovou agentúrou Komárno a Európskym zoskupením územnej spolupráce Rába – Duna – Vág

Chceme oboznámiť s princípni obehového hospodárstva nastupujúce generácie, ukázať im, ako fungujú praktické riešenia v každodennom živote a ukázať túto systémovú zmenu žiakom nie len v teoretickej forme, ale zaviesť čo najviac princípov obehového hospodárstva do praxe a každodenného života školy, jej žiakov a učiteľov. Kruh roztočíme v oblastiach

 • znižovanie zmesového komunálneho odpadu (ZKO)
 • zavedenie triedeného zberu
 • a kompostovania na škole
 • spolupráca študentov zo Slovenskej republiky a Maďarska.

Čo je obehové hospodárstvo (cirkulárna ekonomika) a prečo je dôležité o tom učiť nové generácie?

Od priemyselnej revolúcie sa ekonomiky rozvíjali podľa rastového modelu „vyťaž – vyrob – spotrebuj – zneškodni“. Ide o lineárny model, ktorý je založený na predpoklade, že prírodné zdroje sú bohaté, dostupné, ľahko vyťažiteľné a ich zneškodnenie je lacné. Dnes už vieme, že situácia sa za posledné roky výrazne zmenila, že to už nie je pravda a niečo sa musí zmeniť.

Obehové hospodárstvo (cirkulárna ekonomika) a jej podstata sú založené na princípe, v rámci ktorého sú všetky produktové a materiálové toky zapojené do svojho cyklu tak, že po použití sa stanú opätovne zdrojmi pre nové produkty a služby. To znamená, že odpad, ako taký už nebude viac existovať.

Logo-Interreg

Systémy obehového hospodárstva udržiavajú pridanú hodnotu vo výrobkoch čo najdlhšie. Udržiavajú zdroje v hospodárstve aj potom, ako výrobok dosiahol koniec svojej životnosti a to tak, že ich možno znovu a znovu produktívne využiť, čím sa tvorí ďalšia hodnota.

Cirkulárne školy

Do projektu sme zapojili 18 škôl z Bratislavského, Trnavského a Nitrianskeho kraja. V 17 z nich v školskom roku 2017/2018 začali prebiehať vzdelávacie aktivity.

Bratislavský kraj
Nitriansky kraj
Trnavský kraj
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Karola Adlera 5, Bratislava
Gymnázium Petra Pazmáňa s VJM – Pázmány Péter Gimnázium, Letomostie 3, Nové
SOŠOaS, Z. Kodálya 765, Galanta
Spojená škola Svätej rodiny (ZŠ a gymnázium), Gercenova 10, Bratislava
Gymnázium – Gimnázium, Adyho 4, Štúrovo
Stredná odborná škola technická Galanta – Muszaki Szakkozépiskola Galanta, Esterházyovcov 720/10, Galanta
Spojená škola, Tokajícka 24, Bratislava
Stredná priemyselná škola stavebná – Épitoipari Szakkozépiskola, Konkolyho 8, Hurbanovo
Stredná priemyselná škola, Komenského 1, Trnava
Gymnázium Ivana Horvátha, Ivana Horvátha 14, Bratislava
SOŠ veterinárna, Drážovská 14, Nitra
Obchodná akadémia – Kereskedelmi Akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder
Gymnázium, Senecká 2, Pezinok
 
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, 920 01 Hlohovec
Obchodná akadémia, Myslenická 1, Pezinok
 
 
ZŠ M.R. Štefánika, SNP č. 3, Ivánka pri Dunaji
 
 
Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským, Lichnerova 71, Senec
 
 
Stredná odborná škola chemická, Vlčie hrdlo 50, Bratislava
 

Celkovo bolo do projektu v školskom roku 2017/2018 46 stredných a základných škôl. Z toho 26 na Slovensku (Bratislavský, Trnavský, Nitriansky kraj) a 20 v Maďarsku. Študenti absolvovali prednášky, workshopy a semináre v oblasti Cirkulárnej ekonomiky na témy:

 • Odpadové hospodárstvo – Odpad zdrojom
 • Nakladanie s biologicky rozložiteľným odpadom – Kompostovanie
 • Obnoviteľné zdroje energie
 • Vodné hospodárstvo
 • Doprava
 • Odevný priemysel
 • Zelené budovy – Trvalo udržateľné stavby

Súčasťou projektu boli tematické podujatia, ktorých sa vždy zúčastnila akčná skupina žiakov zo slovenskej školy a akčná skupina žiakov z maďarskej školy za účelom výmeny názorov a skúseností. Jednalo sa o exkurzie (napr.: spaľovňa, kompostáreň, zberný dvor, recyklačná linka a pod.)

Pedagógovia boli zapojení do vzdelávacieho procesu, zúčastnili sa prednášok a všetkých sprievodných aktivít. Cieľom bolo aby téma obehového hospodárstva mohla byť integrovaná do výučbového procesu a fungovania školy aj po ukončení projektu.Každá škola dostala metodickú príručku a edukačné pomôcky pre výučbu, ktorá takto bude môcť prebiehať aj po ukončení projektu. Takýmto spôsobom sa umožní pokračovanie projektu aj po jeho oficiálnom ukončení.

Praktickú stránku projektu predstavuje zavedenie triedeného zberu a kompostovania na školách, ako aj ďalšie riešenia, ktoré vyplynuli priamo počas priebehu projektu od samotných žiakov (spôsob dopravy do školy, spôsob balenia desiaty, spôsob obliekania, nakupovania a.i.).

Každá škola bola na záver hodnotená z hľadiska pochopenia princípov obehového hospodárstva, ich aplikovania v praxi a zníženia množstva ZKO. Po ukončení projektu dostala každá škola certifikát s označením „cirkulárna škola“.


V rámci tohto projektu sme niektoré služby zabezpečovali externe, preto v zmysle príručky zverejňujeme zmluvy s dodávateľmi:

Catering v rámci tlačovej konferencie:

Objednávka občerstvenia
Faktúra a doklad o prevzatí

Zabezpečenie verejného obstarávania dodávateľov:

Zmluva so spoločnosťou EVO + faktúra

Dodanie košov a záhradných kompostérov do škôl:

Zmluva so spoločnosťou MEVA + faktúra

Dodanie elektrických kompostérov do škôl v rámci projektu:

Zmluva so spoločnosťou ECA + faktúra

Projekt sa realizoval v rámci Programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Maďarsko a bol financovaný z ERDF a štátneho rozpočtu SR. Na projekte sa začalo pracovať v septembri 2017 a ukončený bol v októbri 2019. Cieľom tohto projektu bolo predstaviť podstatu obehového hospodárstva (cirkulárnej ekonomiky) v školách na Slovensku a v Maďarsku. Informácie nachádzajúce sa v tomto materiáli nemusia bezpodmienečne odzrkadľovať oficiálne stanovisko Európskej únie. www.skhu.eu | www.sk-hu.eu