Festivaly (bez odpadov)

Festivaly (bez odpadov)

Festivaly aj iné podujatia by mali konať zodpovedne a hovoriť o dôležitých témach. Predchádzanie vzniku odpadov je spoločenská téma, ktorá sa týka úplne každého bez rozdielu a mala by malo byť bežnou súčasťou podujatí. 

Vytvorili sme preto zero waste

  • metodiku pre podujatia, ktoré vďaka nej dosiahnu výrazný pokles zbytočného komunálneho odpadu
  • sériu odborných workshopov, ktorých cieľom je šíriť myšlienky zero waste i medzi ďalších organizátorov verejných podujatí na celom Slovensku, a povzbudiť ich, aby na svojich podujatiach začali produkovať menej odpadov. Zdieľame na nich naše skúsenosti, hovoríme o rôznych štádiách prípravy a realizácie podujatia na báze zero waste a riešení možných prekážok.

Stáli sme pritom, ako sa niektorým podarilo výrazne zredukovať komunálny odpad (zo 70% na 10%), ale aj priniesť osvetu medzi svojich návštevníkov:

Dobrý trh

Od roku 2011 organizuje o.z. Punkt v Bratislave populárne podujatie Dobrý trh, ktoré navštevujú tisícky ľudí. Oživuje mestský verejný priestor, otvára ulice a dvory pre ľudí, vytvára miesto pre stretnutia a zážitky. Podporuje malovýrobcov a kvalitné domáce produkty, ale aj produkty rozmanitých kultúr a etník, ktoré sú súčasťou našej spoločnosti. 

V rámci Dobrého trhu sa organizátori snažia o redukciu odpadu: predchádzajú jeho vzniku, poctivo triedia a používajú len kompostovateľné riady. Dobrý trh je prvým festivalom na Slovensku, ktorý uplatňuje stratégiu zero waste. 

Pohoda

Pohoda je (k roku 2016)  jediný festival v strednej Európe, na ktorom sa triedi biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad a dokonca sa priamo v areáli unikátnou technológiou kompostuje. V spolupráci s JRK Waste Management sa na Pohode 2016 spracovalo 1,7 tony bioodpadu na 170 kg kompostu. Vďaka tomu do atmosféry nevypustili vyše 106 kg sklenníkových plynov (objemovo 60 tisíc litrov CO2).

Pohoda 2016
Pohodu považujeme za priekopnícky festival v tom, že vzdeláva a vychováva svojich návštevníkov. Aj preto sme ich ocenili za podporu myšlienky predchádzania vzniku odpadov.

Tým sa ale práca s bioodpadom nekončí. Kompost opätovne spolu s organizátormi Pohody 2017 použijeme pri pestovaní festivalovej lúky na budúci rok. 

Stará tržnica

Stará Tržnica v Bratislave síce nie je festival, no ako mestské centrum poskytuje trhy, služby a kultúrne podujatia. V rámci týchto troch typov prevádzky priestoru tržnice vznikajú rôzne druhy odpadov, ktoré sa vzájomne líšia. Niektoré druhy odpadov majú aj spoločné.

Preto sme sa aj v rámci analýzy odpadov rozhodli skúmať odpady zo Starej Tržnice na 3 úrovniach: trhy, podujatia, stále prevádzky. V rámci našej spolupráce sme zanalyzovali odpady, ktoré vznikajú na týchto troch úrovniach a navrhli opatrenia na predchádzanie a zníženie množstva odpadov, ktoré vznikajú.