Autor Lucia

TS – Podniky na Slovensku môžu podnikať udržateľnejšie

 

Tlačová správa

projektu „Cezhraničné budovanie kapacít pre rozvoj cirkulárnych regiónov – CircularRegions

 

Podniky na Slovensku môžu podnikať udržateľnejšie

Bratislava, 9. apríl 2021 – V EÚ silnie požiadavka, aby firmy prešli na zelené podnikanie, tvorili menej odpadu, lepšie využívali zdroje a celkovo znížili negatívny dosah na životné prostredie a klímu. Snahou je prejsť na cirkulárnu, obehovú ekonomiku, ktorá využíva obnoviteľné a iné nízkouhlíkové zdroje energie, v popredí je prenájom a zdieľanie, podpora lokálneho obchodu a ekoinovácie.

 

Prechod firiem na cirkulárnu a zelenú ekonomiku je nevyhnutný. Podniky v prihraničných krajoch Slovenska a Maďarska sa k cirkulárnej ekonomike dostanú už čoskoro vďaka projektu CircularRegions. Pomoc je určená pre firmy z Bratislavského, Trnavského, Nitrianskeho, Banskobystrického a Košického kraja.

 

Petra Csefalvayová – Inštitút cirkulárnej ekonomiky, o.z.: “Firmy a podnikatelia zvyčajne nevedia, ako zmeniť svoje podnikanie, aby zodpovedalo environmentálnym nárokom doby. V rámci projektu CircularRegions pomáhame podnikom zistiť, čo majú zmeniť, ako efektívne využívať vstupné suroviny a tvoriť menej odpadu. Vďaka opatreniam môžu podnikať efektívnejšie, stabilnejšie a mnohokrát prichádza aj úspora financií.”

 

Európske výrobné podniky vynakladajú v priemere až 40%  nákladov na nákup surovín. Vďaka prechodu na cirkulárnu ekonomiku a lepšiemu využívaniu zdrojov je možné dosiahnuť značné úspory. Aby sa cirkulárna ekonomika stala bežnou praxou v každom podniku, chceme podnikateľom ukázať praktické príklady ako na to.

 

Petra Csefalvayová – Inštitút cirkulárnej ekonomiky, o.z.: “Znížiť tvorbu odpadu sme pomohli už viacerým firmám. Množstvo odpadov kleslo aj vďaka novým inovatívnym riešeniam a novým dodávateľom. Podniky tiež zvýšili podiel recyklovaného a triedeného odpadu a niektoré začali aj kompostovať bioodpad. Na skládke tak skončilo menej odpadu, čím klesli aj náklady na jeho likvidáciu.”

 

Hlavnou aktivitou projektu CircularRegions je analýza problémov a potrieb podnikov a vypracovanie postupov, ktoré uľahčia ich prechod na cirkulárnu ekonomiku. Počas projektu vyškolíme takzvaných trénerov, ktorí firmám pomôžu nájsť riešenia a odporúčania pri prechode na cirkulárnu ekonomiku. V projekte riešime podobné problémy na oboch stranách hranice. Posilníme tak výmenu informácií a spoluprácu v prihraničných slovensko-maďarských krajoch.

 

Petra Csefalvayová – Inštitút cirkulárnej ekonomiky, o.z.: „Projekt prináša viacero dôležitých benefitov. Podporíme zavádzanie inovatívnych riešení, redukciu odpadu a najmä prevenciu jeho vzniku. Vyškolíme a zvýšime počet a dostupnosť expertov na cirkulárnu ekonomiku, pretože ich je na Slovensku aj v Maďarsku nedostatok. V neposlednom rade projekt posilnení slovensko-maďarské vzťahy.”

 

Do projektu sa môžu zapojiť podniky pôsobiace v prihraničných krajoch s Maďarskom. Ide o firmy z oblasti potravinárstva, stavebníctva, plastov a turizmu. Úlohou Inštitútu cirkulárnej ekonomiky (INCIEN) je okrem iného zanalyzovať problémy a potreby firiem aktívnych v sektore potravinárstva, obalov a stavebníctva formou dotazníkov, interview a okrúhlych stolov a následne im pomôcť s prechodom na cirkulárne fungovanie.

 

 

Projekt CircularRegions

Projekt vznikol ako reakcia na potrebu zvýšiť konkurencieschopnosť prihraničných krajov Slovenska a Maďarska aplikovaním princípov cirkulárnej ekonomiky naprieč trhovými sektormi, ktoré majú najväčší dosah na kvalitu života a štruktúru HDP dotknutých oblastí. Cieľom projektu CircularRegions je tiež vytvoriť spoluprácu medzi organizáciami, ktoré sú členmi platforiem cirkulárnej ekonomiky, Hungarian Circular Economy Platform v Maďarsku a Circular Slovakia na Slovensku. Takýmto spôsobom chceme podporiť a motivovať najmä malé a stredné podniky (MSP) v prechode na cirkulárnu ekonomiku. Partnermi projektu sú Slovak Business Agency, Inštitút cirkulárnej ekonomiky, Business Council for Sustainable Development in Hungary a IFKA Közhasznú Nonprofit Kft. Projekt je realizovaný v rámci programu Interreg Slovenská republika – Maďarsko, spolufinancovaný z prostriedkov Európskej únie z Európskeho fondu regionálneho rozvoja. Výška podpory z tohto fondu pre Inštitút cirkulárnej ekonomiky predstavuje 34 967,81 eur. Trvanie projektu je od decembra 2020 do marca 2022.

 

Circular Regions SK-HU 2021-2022

 

POMÁHAME PODNIKOM PREJSŤ NA CIRKULÁRNU EKONOMIKU

Cezhraničné budovanie kapacít pre rozvoj cirkulárnych regiónov – CircularRegions

Chceme urýchliť prechod malých a stredných podnikov na cirkulárnu ekonomiku v pohraničných regiónoch Slovenska a Maďarska.

Zmapujeme pohraničné regióny Slovenska, aby sme získali informácie o situácii v potravinárskom a stavebníckom sektore a vedeli im pomôcť s prechodom na cirkulárnu ekonomiku.

Vďaka dotazníkom, osobným rozhovorom a stretnutiam zainteresovaných strán, definujeme hlavné potreby, prekážky a možnosti podnikov v oblasti obehového hospodárstva. Následne vytvoríme službu, ktorá firmám pomôže zahrnúť princípy cirkulárnej ekonomiky do ich fungovania.

Získajte aktuálne info o projekte, prihláste sa do mailing listu: http://bit.ly/mailing-CircularRegions

Vyškolíme expertky a expertov na cirkulárnu ekonomiku, vznikne “cirkulárna” služba – poradenstvo. Vďaka nej sa firmy dostanú k pomoci, aby mali výzvu, víziu a motiváciu k prechodu na trvalo udržateľné podnikanie.

Projekt „Cezhraničné budovanie kapacít pre rozvoj cirkulárnych regiónov – CircularRegions“ je realizovaný v rámci programu Interreg Slovenská republika – Maďarsko s podporou Európskej únie prostredníctvom Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

Prínosy spolupráce sú:

  • posilnenie slovensko-maďarských vzťahov
  • zvýšenie počtu a dostupnosti profesionálov na cirkulárnu ekonomiku v pohraničných regiónoch Slovenska a Maďarska
  • vytvorenie aktívnej komunity – ekosystému spoločností a trénerov
  • podpora prechodu z lineárneho hospodárstva na efektívne cirkulárne
  • uzatváranie materiálových tokov, kde sa odpad môže stať opäť zdrojom

Trvanie projektu: 1.12.2020-31.3.2022

Rozpočet INCIENu na tento projekt je 41138,60 eur. Z toho výška podpory z Európskeho fondu regionálneho rozvoja predstavuje 34 967,81 €.

Viac info na projektových stránkach: www.skhu.eu |  Facebook |  LinkedIn

Vedúci partner

Slovak Business Agency (SK)

Projektový partner

Inštitút cirkulárnej ekonomiky (SK)

Projektový partner

IFKA Közhasznú Nonprofit Kft (HU)

Newsletter

Zistite viac o myšlienke projektu, mapovaní regiónov, zapojení sa do projektu,
či školení trénerov.

Organizácie navrhujú opatrenia pre zelený reštart odpadového hospodárstva

Environmentálne organizácie a iniciatívy vypracovali ďalší z návrhov na zelený reštart, konkrétne v téme reformy odpadového hospodárstva a prechodu k obehovému hospodárstvu. Návrhy na riešenia dnes poslali ministrom životného prostredia, hospodárstva a financií ako príklady, ako sa dá podporiť zelený reštart a zároveň napomôcť obnove krajiny po koronakríze. Continue reading “Organizácie navrhujú opatrenia pre zelený reštart odpadového hospodárstva”