Hlasovanie v Európskom parlamente o Nariadení o obaloch a odpadoch z obalov

Hlasovanie v Európskom parlamente o Nariadení o obaloch a odpadoch z obalov

22. novembra 2023 Európsky parlament na plenárnom zasadnutí prerokoval a odhlasoval správu o PPWR (Packaging and Packaging Waste Regulation). Europoslanci si odhlasovali rokovaciu pozíciu k Smernici o obaloch a odpadoch z obalov. Čo priniesol výsledok hlasovania a prečo bol pre mnohých sklamaním?

Výsledok hlasovania bol pre mnohých veľkým sklamaním: text bol značne pozmenený oproti pôvodnému návrhu, najmä pokiaľ ide o ustanovenia o predchádzaní vzniku odpadu a opätovnom použití. Ale prešli aj niektoré pozitívne návrhy. Nižšie uvádzame zhrnutie hlavných výsledkov:

Predchádzanie vzniku odpadu

Pôvodný cieľ bol dosiahnuť zníženie množstva odpadu z obalov o 5 % do roku 2030, o 10 % do roku 2035 a o 15 % do roku 2040. Európsky parlament pridal nové, ambicióznejšie ustanovenia pre plastový odpad: 10 % do roku 2030, 15 % do roku 2035 a 20 % do roku 2035. Východiskovým rokom je rok 2018.

Zoznam nepotrebných obalov, ktoré sa majú obmedziť, sa výrazne skrátil. Nebudú zakázané nepotrebné jednorazové obaly na zeleninu a ovocie, jednorazové taniere a poháre z reštaurácií na stolovanie a jednorazové vrecká. V zozname zostali len miniatúrne hotelové obaly (fľaše od šampónov) a zmršťovacie obaly na kufre, ktoré sa používajú na letiskách.

Opätovné použitie

Po tom, čo už výbor ENVI odstránil ciele týkajúce takeaway obalov na potraviny a nápoje, sa rozsah cieľov týkajúcich sa opätovného použitia ešte viac zúžil a boli vypustené najvýznamnejšie ustanovenia. Schválený však bol návrh, aby:

Hospodárske subjekty vrátane online platforiem, ktoré prvýkrát sprístupňujú na trhu veľké domáce spotrebiče uvedené v bode 1 prílohy II k smernici 2012/19/EÚ na území členského štátu:

(a) zabezpečia, aby od 1. januára 2030 bolo 50 % týchto výrobkov sprístupnených v opakovane použiteľných prepravných obaloch v rámci systému opakovaného použitia

(b) sa zameria na zabezpečenie toho, aby od 1. januára 2040 bolo 90 % týchto výrobkov sprístupnených v opakovane použiteľných prepravných obaloch v rámci systému na opakované použitie

Ciele opätovného použitia nealkoholických (20 % v roku 2030 a 35 % v roku 2040) a alkoholických (10 % v roku 2030 a 25 % v roku 2040) nápojov zostali rovnaké, avšak obaly na víno, liehoviny a mlieko boli z rozsahu pôsobnosti vyňaté a ciele možno dosiahnuť aj iba umožnením ich opätovného plnenia.

Na celý článok 26 o cieľoch opätovného použitia sa vzťahuje široká škála výnimiek, ktorá sa vzťahuje na všetky odvetvia: ak členské štáty dosiahnu aspoň 85 % mieru zberu konkrétneho materiálu alebo ju plánujú dosiahnuť do dvoch rokov, nemusia plniť ciele opätovného použitia.

Aj toto je obsah, ktorý  prinášame odberateľom nášho newslettra. Dostávate každý mesiac  do svojich schránok zhrnutie tých najhorúcejších info zo sveta cirkulárnej ekonomiky aj vy. Prihláste sa ➤  

Zálohový systém obalov (Deposit Return System – DRS)

Všetky pozmeňujúce a doplňujúce návrhy, ktoré sa snažili, aby bol DRS dobrovoľný, boli zamietnuté, čo je pozitívne. Pri rokovaniach v rámci trialógu však dúfame v lepšie znenie, ktoré nepovedie k oslabeniu implementácie (alebo k jej nedostatočnej implementácii) systému DRS v celej Európe, ani nevytvorí zmätok medzi členskými štátmi, výrobcami a prevádzkovateľmi.

Recyklácia obalov a obsah recyklátu

Kombinácia biologického a recyklovaného obsahu v obaloch je nejasnou otázkou, keďže boli prijaté dva protichodné pozmeňujúce návrhy. Ak to zostane tak, ako je to teraz, pozícia Parlamentu je v tomto bode naozaj slabá a v nasledujúcom kroku bude kladený tlak na Radu EÚ, aby sa tohto miešania zbavila. Schválené boli:

  • Cieľ recyklovaného obsahu pre obaly citlivé na kontakt s potravinami na rok 2030 z 10 % na 7,5 % a na rok 2040 na 25 %.
  • Cieľ recyklovaného obsahu pre ostatné plastové obaly na rok 2030 je 35 % a na rok 2040 je 65 %.
  • Metodika výpočtu a overovania percentuálneho podielu recyklovaného obsahu bude stanovená v delegovanom akte Komisie EÚ do 31. decembra 2026.
  • Všetky obaly budú musieť byť od roku 2030 recyklovateľné v súlade s kritériami pre dizajn pre recykláciu, ktoré stanoví Komisia EÚ najneskôr 1. januára 2027.

💡 Príklad: 2030 – obaly sa nepovažujú za recyklovateľné, (recyklovateľnosť nižšia ako 70 % (3 roky po uverejnení kritérií pre návrh na recykláciu).

💡 Čo bude znamenať vysokokvalitná recyklácia? Vysokokvalitná recyklácia je akákoľvek operácia zhodnocovania, ktorá zabezpečuje, že sa počas tejto operácie zhodnocovania zachováva alebo zhodnocuje odlišná kvalita zozbieraného a vytriedeného odpadu, takže výsledné recyklované materiály sú dostatočne kvalitné na to, aby nahradili primárne suroviny.

💡 Otázka kreditného systému bola zamietnutá veľkou väčšinou, čo znamená, že obchodovanie s plastovým kreditom nebude možné.

Zdravie a chemické látky

Požiadavky na chemické látky v obaloch s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi poslancov Európskeho parlamentu vylepšili veľmi slabý návrh Komisie – zámerné používanie PFAS a BPA v obaloch potravín bude zakázané (18 mesiacov po nadobudnutí účinnosti nariadenia).

Triedený zber a triedenie zmesového odpadu

Triedenie odpadu, ktorý sa nezbiera oddelene, s cieľom zhodnotiť recyklovateľné obaly je pre členské štáty dobrovoľné. Na druhej strane musia splniť cieľ 90 % triedeného zberu obalov.

Ako hlasovali Slovenskí Europoslanci?

Za hlasovali Vladimír Bilčík (Demokrati, EPP) a europoslanci za Obnovme Európu Martin Hojsík (PS), Lucia Ďuriš Nicholsonová a nový europoslanec Jozef Mihál, ktorý nastúpil ako náhradník za Michala Šimečku. Hlasovania sa zdržal Michal Wiezik (PS, RE), ktorý síce víta snahu nastaviť pravidlá pre spracovanie odpadu aj dôraz na predchádzanie jeho vzniku, avšak vidí „riziká v masívnom nahrádzaní plastových obalov alternatívami na báze biomasy“.

Aké sú ďalšie kroky po schválení pozmeňujúcich návrhov?

  • Prijatie všeobecného prístupu členskými štátmi v decembri 2023
  • Inštitúcie EÚ potom budú musieť v rámci trialógu dosiahnuť dohodu o finálnom znení PPWR pred voľbami do Európskeho parlamentu na jar 2024.

Finálne znenie Smernice o obaloch tak očakávame na jar 2024.