Domáce kompostovanie sa oplatí viac, ako zvoz BRKO

Za posledné mesiace sme pre desiatky obcí vypracovali kalkulácie na porovnanie nákladov zavedenia zberu biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov oproti zavádzaniu domáceho kompostovania. Aké sú výsledky?

 V posledných mesiacoch nám pribudlo veľa žiadostí na kalkuláciu a porovnanie nákladov, ktoré obce majú pre zavádzaní riešení nakladania s biologicky rozložiteľnými komunálnymi odpadmi (BRKO). Je to aj z toho dôvodu, že je aktuálna výzva č. 23 v rámci Operačného programu kvalita životného prostredia, ktorá sa práve aktivity zavádzania domáceho kompostovania týka. Obce potrebujú vedieť či sa im oplatí investovať do takéhoto riešenia.

Pri vstupnej investícii sa každej obci zdá, že náklady na domáce kompostovanie sú vyššie ako pri zvoze BRKO. A áno, je to tak, nakoľko cena kompostérov je vyššia ako cena 120/240 l nádob. Do kalkulácie na zvoz BRKO však vstupujú aj iné položky, ktoré pri domácom kompostovaní už netreba počítať a to sú:

  • náklady na zvoz BRKO minimálne raz za dva týždne v mesiacoch marec-november
  • uloženie BRKO na kompostáreň, alebo v inom zariadení na spracovanie BRKO
  • náklady na nádoby – nakoľko nádoby majú kratšiu životnosť, ako kvalitný kompostér.

Pri akejkoľvek obci sme pri prepočte nákladov prišli na to, že náklady na zavedenie domáceho kompostovania oproti zavedeniu zberu sa vyrovnajú po 2-3 rokoch maximálne. Po tom už na náklady na kompostovanie nie sú, ale na zvoz náklady zostávajú celý čas.  Okrem toho obec začína v podstate okamžite šetriť na zvoze zmesového komunálneho odpadu (ZKO), nakoľko obyvatelia až 45% odpadov sami skompostujú a v týchto obciach sa mení frekvencia zvozu ZKO. Pri 1000 obyvateľoch je to aj 5000 EUR ročne koľko môže obec zavedením domáceho kompostovania ročne ušetriť.