Kategória: Publikácie

Udržateľnosť v mestách Slovenska - titulný obrázok

Udržateľnosť v mestách Slovenska

Udržateľnosť je definovaná ako uspokojovanie potrieb súčasnosti bez toho, aby sa ohrozovala schopnosť uspokojovať potreby budúcich generácií. Súčasný systém však môžeme oprávnene považovať za neudržateľný.

A to environmentálne, sociálne aj ekonomicky. Prechod z lineárnych modelov ekonomík na obehové, resp. cirkulárne, je jedným z dôležitým krokov na ceste k udržateľnejšiemu fungovaniu. Cirkularita sama osebe však ešte neznamená, že náš systém bude udržateľný. Cirkularita a udržateľnosť musia navzájom spolupracovať. Nevyhnutný prechod na obehové, resp. cirkulárne fungovanie, ako aj implementovanie ďalších prvkov a predpokladov udržateľnosti si vyžaduje spoluprácu všetkých zainteresovaných strán a stakeholderov. A práve úloha samospráv je nesmierne dôležitá.

Pevne veríme, že táto publikácia, pripravená aj v spolupráci s Úniou miest Slovenska, bude pre vás pridanou hodnotou a pomôže vám ľahšie zavádzať princípy udržateľnosti a cirkulárnej ekonomiky ako jedného z jej nástrojov pre fungovanie samospráv. Na ceste k udržateľnosti môžu mestá sprevádzať rôzne výzvy. Niektoré väčšie, no nie neprekonateľné, a iné, s ktorými sa dá vyrovnať omnoho ľahšie a flexibilnejšie. Prechod na udržateľné fungovanie však bude prínosom a niečím, čo je v kontexte klimatickej zmeny absolútne nevyhnutné.

 

Staňte sa jedným z dobrých príkladov, ktoré inšpirujú iných!

Ďakujeme Únii miest Slovenska za partnerskú i obsahovú podporu a komunikáciu s mestami pri príprave tejto publikácie. Táto publikácia vznikla vďaka finančnej podpore Nadácie TESCO.

Nadácia Tesco - logo
únia miest slovenska logo
Udržateľné poľnohospodárstvo na Slovensku cover

Udržateľné poľnohospodárstvo na Slovensku

Pôda je kľúčovým prvkom ekosystémov, a teda prináša benefity nielen pre poľnohospodárov, ale aj pre občanov. Zdravie pôdy je z toho dôvodu potrebné udržiavať na vysokej úrovni, resp. ho zvyšovať, ak ide o degradovanú pôdu. Medzi časté dôvody degradácie pôdy patria neudržateľné poľnohospodárske postupy. Cirkulárna ekonomika môže byť v tomto kontexte dôležitým nástrojom, pretože poľnohospodárom poskytuje riešenia smerujúce k efektívnejšiemu využívaniu zdrojov, k minimalizácii odpadu a strát a k zhodnocovaniu odpadu. Poľnohospodári však čelia viacerým výzvam súvisiacim s implementáciou nových postupov, ktoré si vyžadujú čas, značné úsilie a nové investície.

Tento report sa pozerá hlbšie do problematiky zdravia pôdy a jej sledovania, pričom naše zistenia by sa dali zhrnúť do týchto bodov:

 1. Kvantifikovať zdravie pôdy pomocou konkrétnych ukazovateľov zdravia pôdy je kľúčové. 
 2. Zlepšovanie a udržiavanie zdravia slovenskej pôdy je téma, ktorá si vyžaduje zapojenie všetkých relevantných stakeholderov. 
 3. Efektívne pouniverzitné vzdelávanie poľnohospodárov je dôležité pre rozšírenie vnímania dôležitosti témy zdravia pôdy, prezentáciu benefitov zdravej pôdy a pomoc s implementáciou postupov, ktoré zvyšujú zdravie pôdy.

Degradácia pôdy je jedným z najpálčivejších problémov súčasného poľnohospodárstva, a preto je nevyhnutné venovať zlepšovaniu a udržiavaniu zdravia slovenskej pôdy náležitú pozornosť. Prišiel čas na to, aby sme zdravie pôdy začali brať vážne a tému uchopili komplexne – iba tak sa efektívne dostaneme k dlhodobo udržateľným výsledkom, z ktorých budú profitovať všetci občania Slovenskej republiky, poľnohospodári aj životné prostredie.

Táto publikácia vznikla vďaka podpore Nadačného fondu Metro pri Nadácii Pontis v rámci projektu Zelené dilemy www.zelenedilemy.sk.

metro2
Nadácia Pontis logo
INCIEN: Princípy udržateľnosti a cirkulárnej ekonomiky aplikovateľné v divadle na Slovensku

Princípy udržateľnosti a cirkulárnej ekonomiky aplikovateľné v divadle na Slovensku

V kooperácii s Divadelným ústavom v Bratislave a v súčinnosti so slovenskými divadlami sme viac ako rok skúmali potenciál zavedenia princípov cirkulárnej ekonomiky a udržateľnosti do tvorivého procesu a prevádzky slovenských divadiel. Teraz – ako prví v stredoeurópskom regióne – ponúkame výsledok v podobe elektronickej publikácie, ktorá ponúka stratégie aj praktické tipy, ako v divadle znížiť environmentálne zaťaženie, posilniť environmentálnu zodpovednosť, aplikovať niektoré východiská obehového hospodárstva a túto snahu komunikovať.

Pre koho je brožúra vhodná?

 • všetky divadlá
 • tvorkyne a tvorcov, ktoré a ktorí hľadajú odpovede pre svoju prax
 • ľudí zodpovedných za výtvarnú tvár inscenácie
 • pracovníčky a pracovníkov technických zložiek, služieb a pod.
 • ochotníkov
 • kohokoľvek, kto organizuje kultúrne podujatia
 • veľké kamenné divadlá
 • malé pravidelne nesubvencované nezávislé divadlá
 • divadlá, ktoré nemajú vlastný priestor
INCIEN: Princípy udržateľnosti a cirkulárnej ekonomiky aplikovateľné v divadle na Slovensku
INCIEN: Princípy udržateľnosti a cirkulárnej ekonomiky aplikovateľné v divadle na Slovensku

Štruktúra

 1. jednoduché a rýchle tipy
 2. esenciálna tvorba a „život“ inscenácie
 3. prevádzka a administratíva v divadlách
 4. divadelná budova a vybavenie
 5. možnosti získania finančných zdrojov
 6. odkazy na organizácie, iniciatívy, weby
Uhlíkové kompenzácie - titulka

Kolobeh uhlíka a uhlíkové kompenzácie

Uhlíkové kompenzácie, po anglicky carbon offsets, sú dnes horúcou témou v privátnej aj štátnej sfére. Organizácie si kladú otázku, či a ako môžu emisie, ktoré svojou činnosťou produkujú, kompenzovať pomocou projektov sadenia lesov či zvyšovania uhlíka v pôde, ale aj napr. projektov zabraňujúcim odlesňovaniu.

V tejto štúdii sme sa preto pozreli na to:

 • ako vlastne funguje cyklus uhlíka
 • ako ho ľudská činnosť narušila
 • aké hlavné typy uhlíkových kompenzácií máme k dispozícii
 • a aké majú tieto jednotlivé typy projektov výhody a limitácie

Podporené Britským veľvyslanectvom v Bratislave.

LOGO - British Embassy Bratislava (1)

INCIEN_Kal nad zlato_titulka

Kal nad zlato – štúdia

Hľadali sme zlato, našli sme ho v kale.

Kal je zdrojom živín, ale rovnako obsahuje rôzne mikropolutanty. V štúdii sa dozviete o stave zhodnocovania kalov na Slovensku, ale aj o rozdielnych benefitoch a limitoch jednotlivých možností spracovania kalu.

Projekt je realizovaný s finančnou podporou Zeleného vzdelávacieho fondu formou dotácie z Environmentálneho fondu.

Zelený vzdelávací fond - logo
environmntálny fond logo
slovenská agentúra životného prostredia logo
Ministerstvo životného prostredia logo
Cirkulárne Slovensko 2022 brožúra - cover

Cirkulárne Slovensko 2022 – brožúra príkladov dobrej praxe

Dá sa na Slovensku fungovať udržateľnejšie? 17 dobrých príkladov z praxe na Slovensku dokazuje, že áno!

Prinášame ich v publikácii Cirkulárne Slovensko 2022. Brožúru sme vypracovali v spolupráci s Circular Slovakia a jej hlavným cieľom je ukázať verejnosti praktickú stránku cirkulárnych princípov či biznis modelov a inšpirovať. Prezentuje 17 dobrých príkladov z praxe v cirkulárnej ekonomike od biznis modelov firiem, cez aktivity a iniciatívy neziskových organizácií, až po fungovanie samospráv.

Metodika cirkulárneho verejného obstarávania vo verejných a súkromných zákazkách a Metodika pre školiteľov a lektorov

Sme presvedčení, že cirkulárne nákupy predstavujú jeden z prvých krokov k implementácii obehového hospodárstva v praxi. Štátna a verejná správa by mali byť príkladom dobrej praxe. Súkromný sektor by mal zohľadniť obehovosť s cieľom zvýšiť svoju odolnosť voči vonkajším vplyvom. Všetci môžeme urobiť rozdiel.

Cirkulárna ekonomika ako nástroj vo verejnom obstarávaní a v súkromných zákazkách sa zameriava na udržateľnú výrobu a spotrebu. Preto sme sa v projekte „Inovatívna metóda obehového hospodárstva vo verejnom obstarávaní a v súkromných zákazkách“ zamerali na prípravu Metodiky o uplatňovaní princípov cirkularity v nákupoch (súkromných zákazkách a verejnom obstarávaní) a zároveň sme pripravili aj publikáciu, ako tieto princípy učiť iné subjekty.

Veríme, že naše metodiky inšpirujú svojich čitateľov k udržateľnejšiemu využívaniu zdrojov.Publikácie sú dostupné v slovenskom a anglickom jazyku.

Pre zobrazenie konkrétnej publikácie kliknite na obrázok slovenskej alebo anglickej verzie:

Alchýmia odpadu pre všetky mestá a obce na Slovensku

Chcete vedieť, ako správne triediť odpady a ako im predchádzať vo vašej obci? Alebo ste starostom/starostkou alebo odborný pracovník/pracovníčka na odbore životného prostredia a chcete svojim obyvateľom poskytnúť informácie o tom ako správne triediť a odpadu predchádzať?
Každá samospráva má iný systém triedenia a zberu odpadov. V spolupráci s Naturpack sme vytvorili 5 variantov, ktoré sa na Slovensku vyskytujú. Stiahnite si ten, ktorý platí na území vašej samosprávy a šírte ho medzi svojimi obyvateľmi:

Alchýmia triedenia komunálneho odpadu
Variant A - zvlášť zber papiera, skla, kovov a kombinovaný zber plastov a nápojových kartónov
Alchýmia triedenia komunálneho odpadu
Variant B - zvlášť zber papiera, skla a nápojových kartónov a kombinovaný zber plastov a kovov
Alchýmia triedenia komunálneho odpadu
Variant C - zvlášť zber papiera, skla a kombinovaný zber plastov, nápojových kartónov a kovov
Alchýmia triedenia komunálneho odpadu
Variant D - zvlášť zber papiera, skla a plastov a kombinovaný zber nápojových kartónov a kovov
Alchýmia triedenia komunálneho odpadu
Variant E - zvlášť zber papiera, skla, plastov, nápojových kartónov a kovov
Analýza vybraných indikátorov cirkulárnej ekonomiky s dôrazom na Slovenskú republiku

Analýza vybraných indikátorov cirkulárnej ekonomiky s dôrazom na Slovenskú republiku

Analýza mala za cieľ predstaviť hlavné cirkulárne indikátory, ktoré prezentujú stav Slovenska v oblasti cirkulárnej ekonomiky. Nájdete tu kompletný prehľad indikátorov, zdroje a umiestnenie Slovenska v porovnaní s krajinami EÚ. Indikátor je nástroj, ktorým vieme kvantifikovať vývoj Slovenska v sledovanej oblasti.

Prečítajte si analýzu (pdf formát):

Analýza vybraných indikátorov cirkulárnej ekonomiky s dôrazom na Slovenskú republiku