Kategória: Štúdie

Organizácie navrhujú opatrenia pre zelený reštart odpadového hospodárstva

Environmentálne organizácie a iniciatívy vypracovali ďalší z návrhov na zelený reštart, konkrétne v téme reformy odpadového hospodárstva a prechodu k obehovému hospodárstvu. Návrhy na riešenia dnes poslali ministrom životného prostredia, hospodárstva a financií ako príklady, ako sa dá podporiť zelený reštart a zároveň napomôcť obnove krajiny po koronakríze. Continue reading „Organizácie navrhujú opatrenia pre zelený reštart odpadového hospodárstva“

Textilný a odevný priemysel: problémy a riešenia, 2020

Za posledné desaťročia sa radikálne zmenil charakter výroby oblečenia. S rozvojom textilného a odevného priemyslu sa úplne zmenil aj prístup spoločnosti k odievaniu. Pár desiatok rokov dozadu chodili ľudia nakupovať oblečenie raz za sezónu, no neskôr prišla zmena v podobe takzvanej fast fashion – rýchlej módy. Módny priemysel so sebou priniesol radu negatív a stal sa z neho špinavý a krutý priemysel. Síce prináša mnohým ľuďom živobytie, neporovnateľne viac na ňom zarábajú majitelia módnych značiek. Lacné oblečenie prináša vykorisťovanie pracovníkov a zlé pracovné podmienky, utrpenie množstva zvierat, hromadenie odpadu na skládkach a vo voľnej prírode, únik škodlivín do prostredia, či produkciu skleníkových plynov spojených s klimatickou zmenou. Je teda načase tento biznis zmeniť a spraviť ho udržateľnejší.

Dokument je určený všetkým, ktorí si chcú spraviť ucelený prehľad o súčasných problémoch a potenciálnych riešeniach v textilnom a odevnom priemysle vo svete aj na Slovensku.

Publikácia je súčasťou projektu Coherent Europe for Sustainable Development podporeného z prostriedkov EuropeAid a Koherentná Európa pre trvalo udržateľný rozvoj: Podpora politík, ktoré prinesú zmenu podporeného z prostriedkov SlovakAid. Zostavila a vydala ju Ambrela – Platforma rozvojových organizácií a Inštitút cirkulárnej ekonomiky.

Bioplasty alebo koniec konvenčným plastom, november 2019

Snahou autorov bolo zosumarizovať dostupné informácie a údaje k problematike bioplastov vo svete, v EÚ a na Slovensku. Štúdia sa dotýka problémov konvenčných plastov, bioplastov ako riešenia týchto problémov, ich úžitkových vlastností či relevantnej legislatívy ako aj ich uplatnenia na trhu, nakladania s nimi či celkovými výhodami a nevýhodami týchto materiálov. Analyzuje spracovateľské kapacity na spracovanie odpadov z bioplastov na území SR ako aj návrhy na efektívne nastavený systém od výroby po spracovanie odpadov z bioplastov.

Štúdia bola vypracovaná za podpory Nadačného fondu TESCO a poskytnutá Ministerstvu životného prostredia, ako odborný podklad k vypracovaniu strategických dokumentov SR. Spoluautorom štúdie je profesor Pavol Alexy, STU.

Obehovosť expandovaného polystyrénu v podmienkach SR, október 2019

Hlavným cieľom analýzy v rámci projektu obehovosti expandovaného polystyrénu (ďalej len EPS) na území Slovenskej republiky bolo zmapovať dostupné informácie a údaje o predmetnom materiály týkajúce sa jeho výroby, aplikácie, zhodnotenia alebo likvidácie a navrhnúť efektívne riešenia na dosiahnutie recyklačného cieľa 50% pre tento materiál do roku 2025 a do roku 2030 zabezpečiť úplnú obehovosť EPS v EÚ.

Metodika analýz ZKO

Zmesový komunálny odpad sa na Slovensku nedotrieďuje, ale putuje priamo na skládku, alebo do spaľovne. Preto je jeho obsah nejasný a na druhej strane nesmierne dôležitý pre rozvoj odpadového hospodárstva a prechodu na obehové hospodárstvo. Analýzy zmesového komunálneho odpadu sú veľmi dôležité na podloženie exaktných dát v oblasti odpadového hospodárstva. Od nášho vzniku sme ich realizovali niekoľko desiatok (analýzy odpadov v obciach). Pri analýzach sme využívali rovankú metodiku ako Priatelia Zeme – SPZ a JRK Slovensko. Preto aj naše analýzy sú dôveryhodnými podkladmi pre strategické dokumenty.

Ministerstvo životného prostredia sa rozhodlo pripraviť jednotnú metodiku pre analýzy zmesového komunálneho odpadu. Ako jeden z odborných garantov sme boli súčasťou tímu jej prípravy.

Envirostratégia 2030

Stratégia environmentálnej politiky, ktorá je na Slovensku stále v platnosti, bola schválená ešte v roku 1993. Už 25 rokov nebola aktualizovaná a je neaktuálna. Ministerstvo životného prostredia SR pripravilo novú, modernú stratégiu environmentálnej politiky do roku 2030 (Envirostratégia 2030), ktorej prípravu a koordináciu zastrešuje IEP. INCIEN  v rámci tvorby Envirostratégie bol aktívnym účastníkom, ktorý sa podieľal na návrhoch opatrení a pripomienkovom konaní v rámci procesu schvaľovania tohto dokumentu.  http://www.minzp.sk/iep/strategicke-materialy/envirostrategia-2030/

Agenda 2030 pre udržateľný rozvoj

Agenda 2030  pre udržateľný rozvoj je súhrnom globálnych záväzkov, ktorými medzinárodné spoločenstvo reaguje na najzávažnejšie výzvy súčasnosti. Zmena klímy, chudoba, zvyšujúce sa ekonomické a sociálne nerovnosti alebo neudržateľnosť prevládajúcich vzorcov výroby a spotreby sú komplexné a navzájom previazané problémy. Izolované zásahy a opatrenia preto strácajú účinnosť pri ich riešení. Agenda 2030 bola prijatá členskými štátmi Organizácie Spojených národov v roku 2015 a vyzýva štáty k spoločnému koordinovanému postupu pri riešení globálnych výziev.

INCIEN je členom pracovnej skupiny  a jedna z našich zakladateliek Ivana Maleš je ambasádorkou priorít „Smerovanie k znalostnej a environmentálne udržateľnej ekonomike pri demografických zmenách a meniacom sa globálnom prostredí“  a „Udržateľné sídla, regióny a krajina v kontexte zmeny klímy“ a tieto ciele predstavila ja v New Yorku na pôde OSN.

Program prevencie vzniku odpadov do roku 2030

Povinnosť vypracovať programy predchádzania vzniku odpadu ustanovuje Smernica EurópskehoParlamentu a Rady 2008/98/ES z 19. novembra 2008 o odpade a o zrušení určitých smerníc (ďalej len „rámcová smernica o odpade“). Hlavným zámerom opatrení prijatých v programoch predchádzania vzniku odpadu je dosiahnutie prerušenia súvislosti medzi hospodárskym rastom a vplyvmi na životné prostredie súvisiacimi so vznikom odpadov.

PPVO Slovenskej republiky je súborom opatrení, ktoré Slovensko potrebuje zaviesť na to, aby v praxi boli zabezpečené mechanizmy a opatrenia, ktoré budú viesť k minimalizácii produkcie odpadov na úrovni domácností, samospráv a v rámci súkromného sektora.

INCIEN je členom odborného tímu, ktorý v rámci PPVO navrhoval opatrenia a je súčasťou tohto tímu počas celého procesu pripomienkovania a schvaľovania tohto dokumentu.

Ekonomické nástroje v oblasti odpadov a obalov, 2018

Cieľom štúdie bolo vyhodnotenie účinnosti a aktualizácia relevantných ekonomických nástrojov v oblasti odpadov a obalov, ktoré ovplyvňujú vznik odpadov, a teda aj predchádzanie vzniku odpadov. 

Štúdia sa zaoberala nasledovnými otázkami:

  • využívanie a účinnosť zavedených ekonomických nástrojov v odpadovom hospodárstve,
  • porovnanie a vyhodnotenie ekonomických nástrojov v odpadovom hospodárstve v Slovenskej republike a vo vybraných krajinách EÚ, príklady dobrej praxe,
  • ekonomické nástroje , ktoré môžu mať výrazný vplyv na predchádzanie vzniku odpadov a odpadov z obalov

V neposlednom rade bolo zámerom štúdie poukázať na potrebu zavádzania ekonomických nástrojov, ktoré umožnia prechod z lineárneho spôsobu fungovania hospodárstva na hospodárstvo obehové. Úlohou obehového hospodárstva je práve zamedzenie vzniku odpadov, využitie odpadov ako nového zdroja materiálu, predĺženie životného cyklu produktov a materiálov a tým podporuje myšlienku trvalo udržateľného rozvoja. 

Štúdia bola vypracovaná pre Ministerstvo životného prostredia, 2018

Materiálová efektívnosť obalov, 2018

Štúdia sa zameriava na zvýšenie materiálovej efektívnosti obalov, obmedzenie škodlivosti obalov a navrhnutie systému na podporu materiálov získaných z recyklovaných odpadov z obalov. Zámerom štúdie bolo získať informácie k nasledovným oblastiam:

  • začlenenie kritérií materiálovej efektívnosti do produktových štandardov so zreteľom na prírodné zdroje a tvorbu odpadov v priebehu životného cyklu produktu a na tvorbu nebezpečného odpadu;
  • materiálové zloženie obalov vo vzťahu k možnosti jeho recyklácie, keď sa stane odpadom;
  • efektívnosť využitia obalu vo vzťahu k balenému produktu;
  • podpora ekodizajnu obalu

Štúdia bola vypracovaná pre Ministerstvo životného prostredia, 2018