Kategória: Firmy

TS – Podniky na Slovensku môžu podnikať udržateľnejšie

 

Tlačová správa

projektu „Cezhraničné budovanie kapacít pre rozvoj cirkulárnych regiónov – CircularRegions

 

Podniky na Slovensku môžu podnikať udržateľnejšie

Bratislava, 9. apríl 2021 – V EÚ silnie požiadavka, aby firmy prešli na zelené podnikanie, tvorili menej odpadu, lepšie využívali zdroje a celkovo znížili negatívny dosah na životné prostredie a klímu. Snahou je prejsť na cirkulárnu, obehovú ekonomiku, ktorá využíva obnoviteľné a iné nízkouhlíkové zdroje energie, v popredí je prenájom a zdieľanie, podpora lokálneho obchodu a ekoinovácie.

 

Prechod firiem na cirkulárnu a zelenú ekonomiku je nevyhnutný. Podniky v prihraničných krajoch Slovenska a Maďarska sa k cirkulárnej ekonomike dostanú už čoskoro vďaka projektu CircularRegions. Pomoc je určená pre firmy z Bratislavského, Trnavského, Nitrianskeho, Banskobystrického a Košického kraja.

 

Petra Csefalvayová – Inštitút cirkulárnej ekonomiky, o.z.: “Firmy a podnikatelia zvyčajne nevedia, ako zmeniť svoje podnikanie, aby zodpovedalo environmentálnym nárokom doby. V rámci projektu CircularRegions pomáhame podnikom zistiť, čo majú zmeniť, ako efektívne využívať vstupné suroviny a tvoriť menej odpadu. Vďaka opatreniam môžu podnikať efektívnejšie, stabilnejšie a mnohokrát prichádza aj úspora financií.”

 

Európske výrobné podniky vynakladajú v priemere až 40%  nákladov na nákup surovín. Vďaka prechodu na cirkulárnu ekonomiku a lepšiemu využívaniu zdrojov je možné dosiahnuť značné úspory. Aby sa cirkulárna ekonomika stala bežnou praxou v každom podniku, chceme podnikateľom ukázať praktické príklady ako na to.

 

Petra Csefalvayová – Inštitút cirkulárnej ekonomiky, o.z.: “Znížiť tvorbu odpadu sme pomohli už viacerým firmám. Množstvo odpadov kleslo aj vďaka novým inovatívnym riešeniam a novým dodávateľom. Podniky tiež zvýšili podiel recyklovaného a triedeného odpadu a niektoré začali aj kompostovať bioodpad. Na skládke tak skončilo menej odpadu, čím klesli aj náklady na jeho likvidáciu.”

 

Hlavnou aktivitou projektu CircularRegions je analýza problémov a potrieb podnikov a vypracovanie postupov, ktoré uľahčia ich prechod na cirkulárnu ekonomiku. Počas projektu vyškolíme takzvaných trénerov, ktorí firmám pomôžu nájsť riešenia a odporúčania pri prechode na cirkulárnu ekonomiku. V projekte riešime podobné problémy na oboch stranách hranice. Posilníme tak výmenu informácií a spoluprácu v prihraničných slovensko-maďarských krajoch.

 

Petra Csefalvayová – Inštitút cirkulárnej ekonomiky, o.z.: „Projekt prináša viacero dôležitých benefitov. Podporíme zavádzanie inovatívnych riešení, redukciu odpadu a najmä prevenciu jeho vzniku. Vyškolíme a zvýšime počet a dostupnosť expertov na cirkulárnu ekonomiku, pretože ich je na Slovensku aj v Maďarsku nedostatok. V neposlednom rade projekt posilnení slovensko-maďarské vzťahy.”

 

Do projektu sa môžu zapojiť podniky pôsobiace v prihraničných krajoch s Maďarskom. Ide o firmy z oblasti potravinárstva, stavebníctva, plastov a turizmu. Úlohou Inštitútu cirkulárnej ekonomiky (INCIEN) je okrem iného zanalyzovať problémy a potreby firiem aktívnych v sektore potravinárstva, obalov a stavebníctva formou dotazníkov, interview a okrúhlych stolov a následne im pomôcť s prechodom na cirkulárne fungovanie.

 

 

Projekt CircularRegions

Projekt vznikol ako reakcia na potrebu zvýšiť konkurencieschopnosť prihraničných krajov Slovenska a Maďarska aplikovaním princípov cirkulárnej ekonomiky naprieč trhovými sektormi, ktoré majú najväčší dosah na kvalitu života a štruktúru HDP dotknutých oblastí. Cieľom projektu CircularRegions je tiež vytvoriť spoluprácu medzi organizáciami, ktoré sú členmi platforiem cirkulárnej ekonomiky, Hungarian Circular Economy Platform v Maďarsku a Circular Slovakia na Slovensku. Takýmto spôsobom chceme podporiť a motivovať najmä malé a stredné podniky (MSP) v prechode na cirkulárnu ekonomiku. Partnermi projektu sú Slovak Business Agency, Inštitút cirkulárnej ekonomiky, Business Council for Sustainable Development in Hungary a IFKA Közhasznú Nonprofit Kft. Projekt je realizovaný v rámci programu Interreg Slovenská republika – Maďarsko, spolufinancovaný z prostriedkov Európskej únie z Európskeho fondu regionálneho rozvoja. Výška podpory z tohto fondu pre Inštitút cirkulárnej ekonomiky predstavuje 34 967,81 eur. Trvanie projektu je od decembra 2020 do marca 2022.

 

Audiovizuálny fond

Audiovizuálny priemysel nesie so sebou rovnako značnú negatívnu ekologickú stopu rovnako ako iné druhy priemyslu, ľudskej aktivity. Významná je tvorba odpadov ako aj využívanie energetických zdrojov.

Slovenská filmová agentúra ako organizačná súčasť Audiovizuálneho fondu v spolupráci s Inštitútom cirkulárnej ekonomiky pripravili  výzvu, ktorá reaguje na potrebu vytvoriť platformu pre informovanie, vzdelávanie a podporu slovenských profesionálov pri hľadaní trvalo udržateľných riešení v produkcii audiovizuálnych diel.

Cieľom spolupráce je posilniť tak jeho zodpovednosť v oblasti ochrany životného prostredia.

Výstupom spolupráce je aj  ZELENÝ MANUÁL –  vytvorený za účelom pomôcť a podporiť nezávislých producentov a ich produkčné tímy v snahe o zníženie negatívnych vplyvov na životné prostredie v rámci ich audiovizuálnej tvorby. Manuál obsahuje súbor odporúčaní zameraných na základné oblasti vo filmovej produkcii.

Partnerom projektu je Audiovizuálny fond.

Cirkulárny pohár

Jednorázové plasty tvoria nezanedbateľnú časť odpadu, ktorá končí na skládkach a aj vo voľnej prírode. Oba prípady sú environmentálnym problémom súčasnosti.

Cieľom projektu CIRKULÁRNY POHÁR je vytvorenie “closed loop” systému pohárov, ktoré sú opakovane použiteľné a biologicky rozložiteľné.

Pohár NUATAN CUP je vyrobený z materiálu, Nonoilen, ktorý je výsledkom dlhodobej spolupráce Fakulty chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave a komerčnej spoločnosti PANARA s.r.o. 

Nonoilen (Non oil – bez ropy).  Ide o  bioplast, ktorý je unikátny tým, že je vyrobený z obnoviteľných materiálov a 100 % biodegradovateľný.

Poháre sú schopné biologického rozkladu formou kompostovania do dvoch mesiacov bez zvyškových mikroplastov. Jeho výnimočnosť spočíva v možnosti opakovaného využívania a  v jeho odolnosti voči vysokej teplote – až 100 stupňov Celzia. Preto sú poháre vyrobené vhodné aj na horúce nápoje a umývanie v umývačkách riadu.

Ako je projekt realizovaný?

 • Nechali sme vyrobiť jedinečných 1000 ks opakovane použiteľných pohárov s z materiálu Nonoilen, ktoré bude INCIEN poskytovať malým a stredným podujatiam na používanie počas ich priebehu
 • Vytvorili sme manuál pre podujatia, ktorým INCIEN bude poskytovať poháre 
 • Súčasťou projektu je zber dát o efektívnosti daného systému a materiálu. Informácie a dáta budú ďalej poskytované spoločnosti Panara, ako výrobcovi ako aj STU, Oddeleniu plastov, kaučuku a vlákien  na ÚPSP FCHPT

V prípade záujmu píšte na hagovska@incien.sk a prejdeme si spolu všetky potrebné detaily.

Projekt vznikol za podpory Nadačného fondu TESCO.

Nadacny-fond-Tesco-INCIEN

EPS – Incien

PROJEKT SPOLUPRÁCE INCIEN A ZDRUŽENIA VÝROBCOV EXPANDOVANÉHO POLYSTYRÉNU (EPS)

Slovenské Združenie EPS SR ako súčasť medzinárodného združenia EUMEPS v rámci Stratégie pre plasty si zadalo odvážny dobrovoľný recyklačný cieľ, že v roku 2025 podiel recyklácie na Slovensku dosiahne viac ako 50% a to v oblasti obalového expandovaného polystyrénu, ako aj stavebného.

Súčasťou plnenia ambiciózneho cieľa bolo vytvorenie spolupráce s neziskovou organizáciou Inštitút cirkulárnej ekonomiky. Cieľom spolupráce bolo:

 • analyzovať stav informácií ohľadne celého materiálového toku, od výroby po vznik odpadu z EPS
 • získať dáta o EPS, ako množstvo vyrobeného tak aj zrecyklovaného materiálu a potenciál splnenia cieľa obehovosti na slovenskom trhu
 • navrhnúť riešenia ako dosiahnuť plnenie týchto cieľov a začať efektívne spoluprácu na jej riešení

Festivaly (bez odpadov)

Od roku 2011 organizuje o.z. Punkt v Bratislave populárne podujatie Dobrý trh, ktoré navštevujú tisícky ľudí.

Dobrý trh oživuje mestský verejný priestor, otvára ulice a dvory pre ľudí, vytvára miesto pre stretnutia a zážitky. Podporuje malovýrobcov a kvalitné domáce produkty, ale aj produkty rozmanitých kultúr a etník, ktoré sú súčasťou našej spoločnosti. 

V rámci Dobrého trhu sa organizátori snažia o redukciu odpadu: predchádzajú jeho vzniku, poctivo triedia a používajú len kompostovateľné riady. Dobrý trh je prvým festivalom na Slovensku, ktorý uplatňuje stratégiu Zero Waste (ZW).

V spolupráci s INCIEN vytvorilo združenie Punkt zero waste metodiku aj pre ostatné podobné podujatia, ktoré vďaka nej dosiahnu výrazný pokles zbytočného komunálneho odpadu.

Festivaly a iné podujatia by mali konať zodpovedne a hovoriť o dôležitých témach. Predchádzanie vzniku odpadov je spoločenská téma, ktorá sa týka úplne každého bez rozdielu a mala by malo byť bežnou súčasťou podujatí.  Dobrému trhu či Festivalu Pohoda sa podarilo výrazne zredukovať komunálny odpad (zo 70% na 10%), ale aj priniesť osvetu medzi svojich návštevníkov. 

Cieľom odborných workshopov Festival bez odpadu je šíriť myšlienky Zero Waste i medzi ďalších organizátorov verejných podujatí na celom Slovensku, a povzbudiť ich, aby na svojich podujatiach začali produkovať menej odpadov.

Na odbornom workshope zdieľame naše skúsenosti, rozprávať o rôznych štádiách prípravy a realizácie podujatia na báze ZW a riešení možných prekážok.

Circular Regions SK-HU 2021-2022

 

POMÁHAME PODNIKOM PREJSŤ NA CIRKULÁRNU EKONOMIKU

Cezhraničné budovanie kapacít pre rozvoj cirkulárnych regiónov – CircularRegions

Chceme urýchliť prechod malých a stredných podnikov na cirkulárnu ekonomiku v pohraničných regiónoch Slovenska a Maďarska.

Zmapujeme pohraničné regióny Slovenska, aby sme získali informácie o situácii v potravinárskom a stavebníckom sektore a vedeli im pomôcť s prechodom na cirkulárnu ekonomiku.

Vďaka dotazníkom, osobným rozhovorom a stretnutiam zainteresovaných strán, definujeme hlavné potreby, prekážky a možnosti podnikov v oblasti obehového hospodárstva. Následne vytvoríme službu, ktorá firmám pomôže zahrnúť princípy cirkulárnej ekonomiky do ich fungovania.

Získajte aktuálne info o projekte, prihláste sa do mailing listu: http://bit.ly/mailing-CircularRegions

Vyškolíme expertky a expertov na cirkulárnu ekonomiku, vznikne „cirkulárna“ služba – poradenstvo. Vďaka nej sa firmy dostanú k pomoci, aby mali výzvu, víziu a motiváciu k prechodu na trvalo udržateľné podnikanie.

Projekt „Cezhraničné budovanie kapacít pre rozvoj cirkulárnych regiónov – CircularRegions“ je realizovaný v rámci Programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Maďarsko s podporou Európskej únie prostredníctvom Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

Prínosy spolupráce sú:

 • posilnenie slovensko-maďarských vzťahov
 • zvýšenie počtu a dostupnosti profesionálov na cirkulárnu ekonomiku v pohraničných regiónoch Slovenska a Maďarska
 • vytvorenie aktívnej komunity – ekosystému spoločností a trénerov
 • podpora prechodu z lineárneho hospodárstva na efektívne cirkulárne
 • uzatváranie materiálových tokov, kde sa odpad môže stať opäť zdrojom

Trvanie projektu: 1.12.2020-31.3.2022

Rozpočet INCIENu na tento projekt je 41138,60 eur. Z toho výška podpory z Európskeho fondu regionálneho rozvoja predstavuje 34 967,81 €.

Viac info na projektových stránkach: www.skhu.eu |  Facebook |  LinkedIn

Vedúci partner

Slovak Business Agency (SK)

Projektový partner

Inštitút cirkulárnej ekonomiky (SK)

Projektový partner

IFKA Közhasznú Nonprofit Kft (HU)

Podklady vytvorené v rámci projektu

 1. Vzdelávacie videá (so slovenskými titulkami)
CR Trends driving circular economy
Circular economy basics & why go circular
Working with the Circularity Check
Supporting the CR consulting process

Viac informácii a prístup k nástroju Circularity Check získate tu:
https://ecopreneur.eu/circularity-check-landing-page/

Newsletter

Zistite viac o myšlienke projektu, mapovaní regiónov, zapojení sa do projektu,
či školení trénerov.

Textilný a odevný priemysel: problémy a riešenia, 2020

Za posledné desaťročia sa radikálne zmenil charakter výroby oblečenia. S rozvojom textilného a odevného priemyslu sa úplne zmenil aj prístup spoločnosti k odievaniu. Pár desiatok rokov dozadu chodili ľudia nakupovať oblečenie raz za sezónu, no neskôr prišla zmena v podobe takzvanej fast fashion – rýchlej módy. Módny priemysel so sebou priniesol radu negatív a stal sa z neho špinavý a krutý priemysel. Síce prináša mnohým ľuďom živobytie, neporovnateľne viac na ňom zarábajú majitelia módnych značiek. Lacné oblečenie prináša vykorisťovanie pracovníkov a zlé pracovné podmienky, utrpenie množstva zvierat, hromadenie odpadu na skládkach a vo voľnej prírode, únik škodlivín do prostredia, či produkciu skleníkových plynov spojených s klimatickou zmenou. Je teda načase tento biznis zmeniť a spraviť ho udržateľnejší.

Dokument je určený všetkým, ktorí si chcú spraviť ucelený prehľad o súčasných problémoch a potenciálnych riešeniach v textilnom a odevnom priemysle vo svete aj na Slovensku.

Publikácia je súčasťou projektu Coherent Europe for Sustainable Development podporeného z prostriedkov EuropeAid a Koherentná Európa pre trvalo udržateľný rozvoj: Podpora politík, ktoré prinesú zmenu podporeného z prostriedkov SlovakAid. Zostavila a vydala ju Ambrela – Platforma rozvojových organizácií a Inštitút cirkulárnej ekonomiky.

Kancel bez koša

Cieľom projektu „Kancel bez koša“ je zníženie negatívneho dosahu na životné prostredie formou správneho triedenia a predchádzania vzniku odpadov v práci, hlavne v kancelárskom prostredí.

V kancelárii mnohí z nás strávia až tretinu života. Preto je dôležité, aby sme sa zamýšľali nad dôsledkami nášho každodenného fungovania aj v tomto prostredí. Ideálne by bolo netvoriť v kancelárii žiaden odpad, a teda nemať žiadne koše. Vieme, že v súčasnom svete je to možno utópia, no každá zmena k lepšiemu sa počíta!

 • Pilótny projekt “Kancel bez koša” prebehol v spoločnosti CURAPROX v roku 2017. 
 • Neskôr tento koncept prebral pod záštitu INCIEN a začal pretvárať aj kancelárie iných firiem, organizácií a inštitúcií na Kancle bez koša. Medzi dôležitých absolventov, ktorým sme Kancel bez koša ušili na mieru patrí napríklad  Veľvyslanectvo Holandského kráľovstva v Bratislave, Kancelária prezidentky Slovenskej republiky, spoločností CorwinBerlin Brands Group Slovensko, 365 Banka. Princípy pre menej odpadu dodržiavame aj v našom sídle, nadačnej vile Búdka 22, kde pracuje komunita ľudí, ktorým úprimne záleží na životnom prostredí. 
 • Na jeseň 2019 sme s finančnou podporou zo Zeleného vzdelávacieho fondu v rámci Kanclu bez koša odštartovali sériu workshopov. Počas nich sme vyškolili ambasádorov pre menej odpadu zo 16 vybraných firiem, inštitúcií a organizácií. Tí mali za úlohu vzdelávať svojich kolegov a zavádzať zmeny vo svojom pracovnom prostredí. V rámci tohto projektu vznikol aj manuál k projektu a tiež pracovné zošity, ktoré poskytujeme ďalším organizáciám po absolvovaní kurzu s našou organizáciou. Partnermi tohto projektu sú: zelený vzdelávací fond, Ministerstvo životného prostredia SR a Slovenská agentúra životného prostredia
 • Koncept Kancel bez koša rozvíjame aj naďalej s ďalšími organizáciami. Projekt sa posúva do ďalších fáz merania celkového dopadu na životné prostredie. 

Obehovosť expandovaného polystyrénu v podmienkach SR, október 2019

Hlavným cieľom analýzy v rámci projektu obehovosti expandovaného polystyrénu (ďalej len EPS) na území Slovenskej republiky bolo zmapovať dostupné informácie a údaje o predmetnom materiály týkajúce sa jeho výroby, aplikácie, zhodnotenia alebo likvidácie a navrhnúť efektívne riešenia na dosiahnutie recyklačného cieľa 50% pre tento materiál do roku 2025 a do roku 2030 zabezpečiť úplnú obehovosť EPS v EÚ.

Metro Cash and Carry

Spoločnosť METRO oslovila INCIEN pre spoluprácu pri nastavení konceptu ZERO WASTE pre kancelárske priestory, spolu s kontinuálnym vzdelávaním v oblasti odpadov a plytvania potravinami. Druhou fázou spolupráce bude nastavenie priestorov predajní na minimalizáciu vzniku odpadu ako aj v rámci celého dodávateľského reťazca.

Súčasťou spolupráce so spoločnosťou METRO bolo vytvorenie a podpísanie MEMORANDA o napĺňaní princípov maximálnej využiteľnosti potravín, potravinovej solidarity a spoločnosti bez odpadov.