Prečo sú ciele recyklácie pre samosprávy veľkou výzvou?

Koncom roka sme zorganizovali náš prvý seminár spojený s workshopom o príkladoch cirkulárnej ekonomiky v praxi. Téma, ktorá dominovala v rámci prednášok a diskusie s účastníkmi bola ODPADY – ktoré problémy obce majú, kde vidia riešenia a prečo si myslia, že  im  nepodarí plniť ciele recyklácie ro roku 2020.

Cieľom semináru, ktorého súčasťou bol aj workshop cirkulárnej ekonomiky – obehového hospodárstva,  bolo predstavenie konceptu obehového hospodárstva a implementácia základných princípov v praxi. Jasnými príkladmi preukázať efektívnosť zavádzania princípov obehového hospodárstva na lokálnej úrovni. Príklady boli prezentované ako slovenskými, tak zahraničnými expertami pôsobiacimi v oblasti inovatívnych technológii a odpadového hospodárstva.

Seminár bol zameraný na malú skupinu samospráv a záujemcov o tému (IEP MŽP SR a Ambasáda Holandska) práve kvôli tomu, aby v rámci takéhoto podujatia odzneli skôr konkrétne problémy samospráv a v rámci workshopu sa prítomní experti mohli na ne efektívnejšie zamerať.

Obsahom semináru boli prezentácie, ktoré uviedli praktické príklady a skúsenosti zo života z implementácie Cirkulárnej ekonomiky na území samospráv. V rámci prezentácií okrem INCIEN-u dobré príklady z praxe predstavili aj Solved – medzinárodná konzultačná platforma, ktorá 
zastrešuje viac ako 700 expertov v 50 rôznych krajinách sveta v rôznych oblastiach, Ethica – konzultačná spoločnosť v oblasti cirkulárnej ekonomiky vo Fínsku, Institut cirkulární ekonomiky – nezisková organizácia, ktorá implementuje riešenia podľa princípov cirkulárnej ekonomiky v Českej republike a JRK Waste Management – spoločnosť̌, ktorá je lídrom v oblasti technológií pre menej odpadu na Slovensku, v Českej republike a Maďarsku.

Prezentujúci sa zamerali na riešenie oblasti:

 1. znižovanie množstvo skládkovaného odpadu,
 2. znižovanie nákladov za odpady a ušetriť obecné financie,
 3. ktorými jednoduchými krokmi pomocou minimálneho množstva financií takéto kroky zaviesť na úrovni samosprávy.

Zdôraznili nevyhnutnú spoluprácu s obcami a jednotlivcami na ceste znižovania množstva zmesových komunálnych odpadov prostredníctvom podpory domáceho kompostovania, predchádzania vzniku odpadu a zvyšovania miery triedenia odpadov.

Všetci prezentujúci mali spoločného menovateľa a to cieľ minimalizovať množstvo komunálneho odpadu, prevencia vzniku odpadu a hľadanie efektívnych a inovatívnych riešení.

Druhá časť semináru  – workshop bola zameraná na výmenu informácii účastníkov.  Samosprávy zadefinovali základné problémy v oblasti odpadového hospodárstva. Spoločná diskusia viedla k hľadaniu možných návrhov riešení.

Zadefinované boli problematické oblasti : 

 • problematicky nastavená legislatíva, z pohľadu samospráv,
 • nezáujem zo strany veľkej časti obyvateľov o osvetu v tejto oblasti, zároveň sú občania – presýtení informačnými materiálmi,
 • ľahostajnosť občanov pri separovanom zbere, nádoby sú častokrát naplnené nesprávnym druhom odpadu,
 • triedený zber už nie je financovaný z externých zdrojov,
 • problematickú oblasť predstavujú psie exkrementy a nedisciplinovanosť majiteľov psov,
 • samosprávy čelia problémom so stavebným odpadom a veľkorozmerným odpadom,
 • v niektorých samosprávach chýba dostatočné množstvo nádob na separovaný zber,
 • niektoré komodity nemajú svojich odberateľov v rámci určitých samospráv,
 • nižšia miera triedenia v bytovkách, ako v rodinných domoch,
 • problematická oblasť spracovania starých pneumatík, pneuservisy odmietajú v mnohých prípadoch prijímať tento druh odpadu,
 • slabá adresnosť pôvodcov odpadov, najmä pri KBV
 • chýbajúce nástroje, ktoré v praxi pomôžu zaviesť PAYT (Pay as you Throw) systém zberu – ktorý všetky samosprávy vnímajú ako ten najspravodlivejší
 • nedostatočná kontrola zo strany štátnych orgánov ohľadne vyprodukovaného odpadu podnikateľskými subjektami.

Pýtali sme sa samospráv ako si ony nastavujú ciele a ich plnenie?

Zistili sme, že väčšina samospráv nevníma seba ako nositeľa cieľov recyklácie, čo nás veľmi prekvapilo. Obce majú vypracované Programy odpadového hospodárstva, ale ciele a ich plnenie nikto nekontroluje, preto ho považujú za dokument, ktorý je síce nutné vypracovať, ale nie je záväzné ho plniť. Podporu v takomto názore na POH podporujú aj aktivity rôznych konzultačných spoločností, ktoré prepdipravia osnovu a obce si iba dopíšu svoje údaje – lebo to doteraz vždy tak stačilo. V rámci takýchto dokumentov nie sú satnovené ciele, následné kroky, ekonomika po zavedení nových riešení. Na tieto riešenia nenadäzujú informačné kampane a vzdelávacie aktivity, ktoré by spoločne viedli k plneniu cieľov.

Obce sú podľa nás strategickým partnerom na splnenie cieľov, ktoré Slovensko má v oblasti predchádzania vzniku odpadov, ich triedenia a recyklácie. Preto je potrebné urobiť opatrenia, ktoré sú samosprávam a regiónom šité na mieru – zamerať sa na efektívne riešenia, ktoré v krátkom časovom horizonte prinesú hmatateľné výsledky. Ktoré to presne sú je vo všeobecnosti nemožné povedať, lebo každá samospráva čelí iným problémom. Ale jedno majú všetky samosprávy spoločné – dosiahnuť 50% mieru recyklácie do roku 2020.