Lepšie raz vidieť, ako 1000-krát počuť alebo MIESTA PREČ

Obyvatelia Slovenska každoročne vyprodukujú viac ako 2 milióny ton komunálneho odpadu. V prepočte na jedného obyvateľa to predstavuje 393 kilogramov komunálneho odpadu. Vyplýva to z údajov Štatistického úradu, na ktoré sa odvoláva Správa o stave životného prostredia SR za rok 2017, ktorú vypracovalo MŽP SR a Slovenská agentúra životného prostredia.

69% tohto odpadu končí na skládkach odpadu, kde ho ukladáme na povrch zeme. Míňame svoje prírodné zdroje, ktoré sú v mnohých prípadoch neobnoviteľné a ich spotreba/využívanie exponenciálne každoročne rastie.

Bežný Slovák neprijíma zodpovednosť za tvorbu odpadu, resp. jeho vzťah s odpadom končí v bode vyhodenia do smetného koša. Máme pocit, že odpad zmizne na miesto PREČ.

V rámci šírenia osvety a tvorby, čo najefektívnejších nástrojov na zníženie množstva odpadov, prevencie vzniku odpadov v Inštitúte cirkulárnej ekonomiky považujeme za nevyhnutné odkrývať a komunikovať tému odpadov a predchádzania ich vzniku.

V septembri 2017 sa stal INCIEN jedným z partnerov vzdelávacieho projektu Kruh cirkulárnej ekonomiky. Cieľom tohto projektu je predstaviť podstatu obehového hospodárstva (cirkulárnej ekonomiky) v školách na Slovensku a v Maďarsku. Ide o projekt, ktorý sa realizuje v rámci Programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Maďarsko a je financovaný z ERDF a štátneho rozpočtu SR.

Vďaka tomuto projektu prebehli na zapojených školách intenzívne vzdelávacie aktivity. Pre študentov aj učiteľov je však náročné precítiť realitu problémov s odpadmi z prostredia peknej školy a upratanej triedy. Preto za veľmi dôležitú súčasť projektu považujeme Tematické podujatia – exkurzie, ktoré sa nám v rámci tohoto projektu podarilo uskutočniť. Študenti sa nielen stretli a vymenili si skúsenosti so študentami z Maďarska, ale hlavne na vlastné oči videli kde končí ich odpad.

Miesta PREČ totiž existujú. Cesta odpadu nekončí v koši a ani v smetiarskom aute. Je oveľa dlhšia. Považujeme za veľmi dôležité, aby sme ju poznal každý z nás lebo len na základe čo najväčšieho množstva informácii môžeme robiť zodpovedné rozhodnutia.

Nič tak neotvorí oči každému ako návšteva skládky. Miesta, kde končí Zmesový komunálny odpad.

Dôležité je aj vidieť čo sa deje s odpadom, ktorý sa rozhodneme vytriediť.

Veríme, že sa takéto podujatia stanú súčasťou vzdelávania na Slovensku, lebo tu vidíme začiatok zmeny správania vo vzťahu k tvorbe odpadu.