ANALÝZY ODPADOV SÚ PRE NÁS DÔLEŽITÉ

Jedným zo spôsobov, ako Inštitút cirkulárnej ekonomiky získava čo najlepšie informácie o zložení odpadov, sú analýzy odpadov. Robíme to fyzicky vyzbieraním odpadov od občanov, ich vysypaním a dotriedením na stanovené zložky. Doslova sa hrabeme v odpadkoch, aby sme toho zistili čo najviac. Dôvod, prečo to chceme robiť práve takýmto spôsobom, je ten, že je to jediný spoľahlivý spôsob ako získať informácie o tom, koľko materiálov v komunálnom odpade tvoria zložky, ktoré sa ešte dajú zrecyklovať. Prečo to vlastne chceme vedieť?

  1.  Podľa nás je dôležité vedieť skladbu komunálneho odpadu, aby sme dokázali správne nastaviť stratégiu ďalšieho vývoja odpadového hospodárstva v danej obci alebo regióne. Keď vieme, koľko akých materiálov je v odpade obyvateľov jednotlivých miest, poznáme potreby obyvateľstva za ďalším triedením, kompostovaním a vzdelávaním občanov.
  2. Analýzy odpadov sú dôležité aj z hľadiska rozvoja logistiky zberu odpadov, tvorby zariadení na recykláciu a zhodnotenie odpadov. Keď poznáme skladbu komunálneho odpadu a objemy jednotlivých materiálov, vieme, aké zariadenia by mali v danom regióne vzniknúť na to, aby boli splnené potreby jeho obyvateľov.Waste analysis 2res
  3. Tretí a pre nás najdôležitejší dôvod je ten, že chceme vedieť, aké množstvo odpadov je zdrojom pre nové výrobky. Vieme, že materiály dokážeme zrecyklovať a vyrobiť z nich nové užitočné produkty. Ak by sa tieto materiály uložili na skládku, nedokážeme ich viac použiť – je to pre nás nenávratná strata. Analýzou tiež zistíme, aké produkty sa ešte stále môžu využiť v ďalšom cykle.
  4. Štvrtý a o nič menej dôležitý dôvod je, do akej miery dokážeme predísť vzniku odpadov kompostovaním. V našich analýzach sme zatiaľ zistili, že viac ako 50% odpadu tvorí biologicky rozložiteľný odpad, ktorý dokážu občania skompostovať sami alebo v rámci obecných kompostární. To znamená, že minimálne 50% odpadov nám vôbec neskončí na skládke. Práve naopak. Z takéhoto druhu odpadu dokážeme vyprodukovať kompost, ktorý dokážeme zužitkovať na vlastných záhradách a verejných priestranstvách.

Preto sme sa rozhodli ísť cestou analýz odpadov v obciach, s ktorými spolupracujeme. Lebo chceme vedieť čo najviac podrobností, ktoré nám pomôžu veci nastaviť ako jeden funkčný celok, ktorý bude slúžiť v prospech prostredia a nás všetkých, ktorí v ňom žijeme.

Waste analysis 3res

foto: Katarína Chovancová